Oorkonden betreffende Gemert 1401-1425

Gemertse Bronnen deel 12d, periode 1401 – 1425
Uitgave Heemkundekring De Kommanderij Gemert

25 januari 1401
Maas de Scriver, zoon van wijlen Maas van Haselbosch, heeft verkocht aan Ansem Ansems van der Heelderdonk een erfpacht van een mud rogge en zes lopense land gelegen Op de Heide.

13 april 1401
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch oorkonden, dat ten overstaan van hen Jan Haest en Arnt van Cueringen en anderen hebben verklaard, dat de Kuezelbeemt, met het geweer en de palen voor visvangst daarachter, eertijds heer Willem van den Bosch toebehoorden en dat er toen in de Nuwenbeemt geen dijk lag voor de watermolen van Erpe en ook dat de Kuezelgraaf voorheen veel dieper was en dat daar eerst de schepen konden passeren. Ook zijn de ark en het rad van de watermolen hoger gezet dan eerst.

1403 augustus 1
Goyart van Ghemert verkoopt een rente van anderhalve oude schilden, die de broers Johan Karrel en Willem Karrel verschuldigd zijn aan Goyart uit het erfgoed de Eyldonc, aan Johan Clot, commandeur te Gemert.

1403, augustus 1
Goedert van Gemert draagt erfrente van een Brabantse dubbele mottoen over aan de Duitse Orde in ruil voor een erfrente uit het goed De Hazeldonk. Goedert kreeg de erfrente bij een erfdeling met zijn broers na de dood van zijn moeder. De erfrente moet betaald worden door Peter Hurter uit het erfgoed De Waterbeemd dat langs de Molenstraat ligt.

14 februari 1404
Maes die Scriver, zoon van Maes van Haselbosch, krijgt in erfpacht de halve hoeve Haselbosch in De Mortel met het erf Die Vlaesch, de halve Kiezelbeemd en een eeuwsel in de Peel, allemaal nader omschreven, tegen een erfpacht in natura. Maes mag turf steken en krijgt ook een heimaat op de gemeint van de Orde. Maes zal een nieuw huis bouwen, want de oude hoeve Haeselbosch is afgebrand.

9 maart 1404
Johan, zoon van Maes van Haselbosch, krijgt in erfpacht de halve hoeve Hazelbosch in de Mortel met daarbij het erf Die Vlaesch, het erf De Paashoef, het heitvelt en de halve Kiezelbeemd, allemaal nader omschreven, tegen een omschreven erfpacht in natura. Johan mag turf steken en krijgt ook een heimaat op de gemeint van de Orde. Omdat er nog geen huis staat op deze halve hoeve zal Johan een nieuw huis bouwen met een waarde van 40 gouden guldens.

31 juli 1404
De gebroeders van Ghemert verzoenen zich met de Duitse Orde en doen afstand van alle verdere aanspraken.

1 oktober 1404
Dirk Herter Voederart draagt een rente van een oude Vlaams op aan Onze Lieve Vrouw van Handel

1 oktober 1404
Schepenen van Gemert oorkonden, dat Diric Belyen zwager aan de kapel van Onze Lieve Vrouw in Handel heeft overgedragen een erfelijke rente, gevestigd op land in de Campen in Gemert.

10 mei 1407
Heinric Wolf, zoon van wijlen Gerit krijgt in erfpacht van de Duitse Orde Het Kempken voor 8 mud haver.

14 mei 1407
Commandeur Jan Clot geeft in erfpacht uit aan Gerit Scheynken het goed Ter Watermolen met bepalingen over de wrijfmolen, het onderhoud van de dijken, de sluis en de loop van de watergangen bij de watermolen en de rechten die aan het goed verbonden zijn.
Jaarlijkse pachtsom is 8 mud rogge, 4 vaten raapzaad, 12 el laken, 100 eieren, 6 maten boter, 8 hoenders, 8 voeder turf

5 juni 1408
Overdracht van een huis en hof aan de Beek door Johan Gerits Wolf en zijn tante Haywich aan de Duitse Orde.

6 december 1408
Verklaring van de schepenen van Gemert over afspraken over de betaling van een erfpacht aan de Heilige Geest van Erp. De afspraak die destijds gemaakt was luidt dat Dirk Roverszoon van Rijsbergen de erfpacht zal betalen uit een erfpacht die hij heeft van Dirk Johan Roverszoon zoon van Gemert.

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van de Bieshof door de Duitse Orde aan Wauter Aert Maeszoon

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van de Boontuin en het Klein Geroot door de Duitse Orde aan Ansem Henricszoon

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van heer Wautgers Stuk aan de Oudestraat bij het Hagelkruis aan Peter Claeszoon.

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van de Houben Ecker en percelen op Boeckouts Ecker aan Johan die Smyt.

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van de Hovel Acker aan Willem Henric Maessoen.

14 februari 1409
Joest van Middelburg, bewaarder van het huis van Gemert, geeft uit aan Johan Henrick Corstynenzoon een deel van de hoeve Scherpenberg met andere percelen grond en de heimaat tegen zeven mud rogge jaarlijks. Johan heeft als onderpand daarvoor gesteld meerdere percelen grond op Milschot, in de Rulle en in Schoorswinkel.

14 februari 1409
Joest van Middelburg, bewaarder van het huis van Gemert, geeft uit aan Ansem Goossens een eussel in de Elshorstbeemd, komende van de hoeve Scherpenberg voor 2½ vat rogge. Ansem stelt als extra onderpand Gelys beemd, dat naast het uitgegeven perceel ligt.

14 februari 1409
Uitgifte van een akker op de Molenakker aan Willem Schoenmekers, zoon van Wynric Marienzoon

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht het Groot Molenbroek m.u.v. de Vloet aan Willem Henric Maessoen.

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van een akker bij de oude windmolen aan Emont Wouterszoon

14 februari 1409
Uitgifte van een deel van Varenakker (op de Molenakker) aan Dirk Timmerman geheten van Borlaar.

14 februari 1409
Uitgifte van een deel van de Varenakker (op de Molenakker) aan Goyart Kaerel

14 februari 1409
Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Saeldenneve goederen uit het hofgoed.

14 februari 1409
Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Hendrik Maessoen goederen uit het hofgoed.

14 februari 1409
Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Fyenzoon een akker uit het hofgoed op de Oudestraat.

14 februari 1409
Hendrik van Weert krijgt in erfpacht van de Duitse Orde een akker en een eeuwsel, gekomen van de hoeve Haselbosch, met nader omschreven ligging, voor 1 mud rogge en 2 mud haver jaarlijks op Maria Lichtmis. Verder nog 4 hoenderen met Pinksteren, die gekort worden op de erfpacht die Maes de Scriver moet betalen voor de halve hoeve Haselbosch. Johan van Haselbosch en Maes de Scriver hebben een erfweg over de betreffende akker vanaf de straat en Hendrik moet die weg omheinen.

14 februari 1409
Uitgifte in erfpacht van huis en hof Het Neylant met toebehoren afkomstig van het goed Scherpenberch aan Johan Hendrik Korstynen

3 maart 1409
Uitgifte in erfpacht van een akker behorende tot het goed Scherpenberg aan de Oudestraat aan Peter Claeszoon.

4 maart 1409
Joirden van Sweinsberge en zijn vrouw Margriet verkopen goederen aan Willem Walraven

14 maart 1409
Verkoop van een mud rog erfpacht (1 malder uit erf van Art van Haenle, 1 malder uit erf Haywich Smollers, beide in de Deel) door Melis Maes Verhofstad aan de Duitse Orde.

25 mei 1409
Uitgifte in erfpacht door de commandeur van Gemert van het huis en het goed Te Groenendaal met omschreven grenzen aan Willem Fien, zoon van Willem Berniers van Erp, met bijbehorende beschreven rechten voor jaarlijks twee mud rogge, vier vaten raapzaad, twaalf ellen vlas laken, zes maten boter, honderd eieren, acht jonge hoenders en acht voeder turf uit de peel te leveren op het huis van Gemert als de turf droog is.

14 febr 1410
Uitgifte van een deel van de Maasbeemd behorend tot het Hofgoed aan Henric Quedens.

3 maart 1410
Uitgifte in erfpacht van de Looheide bij de Mortel behorend tot het goed Scherpenberg aan Korstiaan van de Mortel, zoon van Aart Ghiben.

3 maart 1410
De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Johan Portman een sille uit het goed van Haanle, een horst op de Schoondonk en een beemd in het Gemunde, dat jonkvrouw Sophie van Ghemert in gebruik had gekregen en had laten omgraven.

5 januari 1411
Hertog Antoni gelast een onderzoek naar het geschil over de peelgronden.

25 juli 1412
De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Peter de Kersmeker de helft van een kamp land aan de Dijk behorende tot het goed Ten Groenendaal voor elf vaten rogge. De andere helft wordt uitgegeven aan Arnt Spruyt.

25 juli 1412
Uitgifte in erfpacht van een helft van een kamp aan de Dijk behorend tot het goed Groenendaal aan Arnt Spruyts

4 januari 1413
Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Wynric zoon van Wynric Marienzoon.

25 januari 1413
Uitgifte in erfpacht van een akker op Boekent op de Oudestraat aan Gerit Fyen

15 april 1413
Gerit Goossens van der Meer heeft verkocht aan Arnt Ywaens(…) een roggepacht uit een perceel op (Es?)donk.

29 juni 1413
Henrick Jan Everits van Espdonk verkoopt aan Arnt natuurlijke zoon van Ywaen van Veghel en Hadewich Arnt Maessoen een erfmud rogge uit een nader aangeduid perceel land op Esdonk.

25 juli 1413
Uitgifte in erfpacht van de Leeuwakker aan Aart van Middelschot, zoon van Aart Ghibenzoon van Bakel. Hij stelt als onderpandde Vossenberg in de Mortel.

24 augustus 1413
Uitgifte in erfpacht van een deel van het Handels Molenbroek aan Aelbrecht Timmerman zoon van Hille van den Boegart.

12 maart 1414
Henric Johan Everits van Espedonc verkoopt een erfmud rogge uit een aantal met name genoemde percelen op Esdonk aan Johan Fien, die de zoon was van Willem Berniers van Erp

15 maart 1414
Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Emont en Hubert natuurlijke zonen van Dirk van Gemert.

12 juli 1414
Heinric Wolf, zoon van wijlen Gerit krijgt in erfpacht van de Duitse Orde een stuk beemd in de Maasbeemd voor 3½ mud haver.

13 juli 1414
Uitgifte in erfpacht van een akker behorend tot het goed Groenendaal op de Oudestraat aan Johan Gevartszoon van Strijbosch

9 februari 1415
Uitgifte in erfpacht van de Vloetakker behorende tot het goed Ter Watermolen aan Henric die Molner geheten Bloyman

augustus 1415
Dirk van den Broek en Pauwel Lodders, schepenen van de eninge van Rijsbergen verklaren dat Henric de Rover, Aert de Rover en Katelijn hun zuster, samen met Zebrecht, Rover, Dirk en Katelijn, kinderen van Zebrecht Rover hebben overgegeven aan Peter de Rover alle goederen die Henric, Aert en Katelijn en de kinderen van Zebrecht Rover aanbestorven waren van Dirk Jan Roverszoon gelegen te Gemert.

1 augustus 1416
Uitgifte in erfpacht van de Sleutelbos met de Laren ervoor en erachter aan Willem Zaeldenneef onder nadere voorwaarden

1 augustus 1416
Uitgifte van een deel van de Varenakker (op de Molenakker) aan Dirk de Hoppenbrouwer.

1 augustus 1416
Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Geret Ruelkenszoon.

1 augustus 1416
Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Dirk Timmerman geheten van Borlaar.

23 oktober 1417
Uitgifte in erfpacht van een huis en hof aan de Beek, voorheen van Johan Gerets Wolf en zijn tante Haywich Willemkens, aan Lambrecht natuurlijke zoon van Dirk van Grotel.

9 februari 1421
Schepenen van Gemert oorkonden dat heer Ywan van Cortenbach aan Johan van Leenen (Leeuwen?) een deel van de hoeve Ter IJnden in erfpacht heeft gegeven. Het gaat om huis met hof, de huysecker en een kamp land, gelegen op Boecout in Gemert met het recht op heide te maaien en zijn beesten te weiden op de gemeint. De jaarlijkse lasten zijn 6 1/2 mud rogge en 4 vaten raapzaad, naar de maat van Gemert te betalen op 2 februari, en van 12 el vlaslaken, 6 maten boter, 100 eieren, 8 jonge hoenders te betalen op Pinksteren. Verder 8 voeder turf te leveren als het droog is.

27 februari 1421
Uitgifte in erfpacht van de Dribbelei aan Ansem en Hendrik, zonen van Melis van der Hofstad.

27 februari 1421
Uitgifte in erfpacht van Gielis akker, naast de Dorenakker aan Arnt van der Hofstad zoon van Melis.

27 februari 1421
Duitse Orde geeft in erfpacht aan Jan Jan Hannen van Kieboom 3 zillen en 10 1/2 roeden in de Haag voor 8 vaten rog jaarlijks.

27 februari 1421
Duitse Orde geeft in erfpacht aan Jan Claus Bloyman 3 zillen in de Haag voor 8 vaten rog jaarlijks.

27 februari 1421
Uitgifte in erfpacht van een beemd aan Arnt Arntszoon Eyckmans

28 februari 1421
Uitgifte in erfpacht van de Rulakker op de Kranebraken, behorend tot het goed Ter Ynden aan Aert Loyen Smollerszoon van Aarle

8 juni 1421
Uitgifte in erfpacht van de Neerakker aan de Oudestraat aan Jacob Gevertszoon Strijbosch

25 juni 1421
Uitgifte in erfpacht van een eeusel op de Nuwe Graaf aan de kinderen van Peter Claussoen door Ywan van Cortenbach.

31 juli 1421
De landcommandeur van Aldenbiezen van de Duitsche Orde geeft aan zijn lieden van zijn dorp Gemert erfelijk uit het Ekerenbroek, het Oude Gemonde en alle vroenten binnen de heerlijkheid Gemert, tegen een som ineens en een jaarlijkse pacht.

23 september 1421
Arnt Ywaens verkoopt Willem Willems de Volre een erfpacht van vier lopen rogge uit huis en hof van (Maes) Jan Maessoens soen.

16 oktober 1421
De Duitse Orde geeft de hoeve Ten Broek in erfpacht aan Floris, zoon van Jan van Vijfeiken.

21 oktober 1421
Goyart van Gemert, zoon van wijlen Diederik, verkoopt aan Willem Me(…)sci zoon van Jan van (…)sel een stuk weiland in De Kampen, tussen de erven van Wouter Spierink van Gemert aan een zijde en Gooswijn Cnode aan de andere zijde en erven van Wouter Spierink en Goyart aan een eind en erf van de kinderen van wijlen Gevart Strijbosch aan het andere eind.

6 februari 1422
Uitgifte in erfpacht van de helft van de Scherpakker, een akkertje op de Kranebraken en een stuk beemd achter de Rul aan Johan Jan Loyenneef

25 november 1424
Uitgifte in erfpacht van de helft van de Grote Akker aan Gerit Fyen

25 januari 1425
Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van de helft van de Halve Speedonk aan Goyart van Gemert voor 2 mud rogge jaarlijks.

25 januari 1425
Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach de helft van de Halve Speedonk aan Ansem Goossens en Dirk de Smet voor 2 mud rogge jaarlijks.