1413 jan 4, AKDOG 167, regest 167, afschrift CvB

Archief CvB 430 f43v; afschrift van AKDOG 675, regest 167, dd 4-1-1413
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Wynric zoon van Wynric Marienzoon.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dirck vanden Bleeke, Ansem Goessenssoen, Wynrick Geretssn, Geret Fyensoen, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Jan Clots commendeur tot Gemert in diere tyt ende heeft erffelyck verpacht met raede syns oversten des eerweerdighen heere Ywaen van Cortenbach lantcommendeur der balyen vanden Biessen ende een overste des huys van Gemert eenen goeden sekeren man Wynrick, die Wynrick Mariensoenssoen was, anderhalven buenre bempts dat Wynric gemeten waert, ende ghelevert van Maesbempt geheyten, thoebehoerende was den Duytsche Oerden ende des huyse van Gemert, welck erve voerscreven gelegen is after beneven Wynric hoff vrsz, alsoe voert beneven Heynen Cathelynensoens erve was, alsoe wederomme beneven des Oerdens erve, al tot Heynen Quedens erve toe, dat oec des Oerdens, ende neven dyen erve weder tot Wynric hoff toe, ende vuyt desen voerscreven erve gelyc alst gelegen is binnen synen paelsteden met allen synen toebehoerten, daer vuyt heeft Wynric voersz den voergenoemden commendeur geloeft tot behoef des huys van Gemert een mud rogs ende een mud haeveren tsjaers erffelycke daer vuyt te gelden ende jaerlycx te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmisdach purificatio, ende te leveren metter geboeder maeten van Gemert op des oerdens choeren sulre te Gemert op hoeren huijse ende dat huys van Gemert sal Wynric ende synen erfgenaemen dit voersz erve weren erffelycken als voer dien voergenoemden pacht. Alle argelist altoes vuijtgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duijsent vierhondert ende derthien, vier dagen in januario.

Download