Straatnamen

 

A – BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ

 

wegwijzer2 lx

Straatnamen van GEMERT, HANDEL, DE MORTEL, EN ELSENDORP

 AD OTTEN EN LUC DEIMANN †

 

(voor de laatste maal bijgewerkt 24 februari 2011)

Ad Otten en Luc Deimann maakten al vanaf de beginjaren tachtig van de twintigste eeuw als burgerlid – eerstgenoemde als voorzitter – deel uit van de gemeentelijke Werkgroep Straatnamen van de gemeente Gemert. Deze werkgroep adviseerde de gemeenteraad voor nieuwe straatnamen en nam daarvoor ook contact op met de respectievelijke dorpsraden wanneer het namen betrof uit de kerkdorpen. Geruime tijd na de fusie met de gemeente Bakel & Milheeze (1.1.1997) werd in 2004 opnieuw besloten tot het in het leven roepen van een gemeentelijke Werkgroep Straatnamen die nu het College van B&W van Gemert-Bakel moest adviseren, omdat bij raadsbesluit van 18.2.2004 de taak van vaststelling van straatnamen door de raad aan B&W was gedelegeerd. Naast twee vertegenwoordigers uit de gemeente Bakel en Milheeze c.a., namen Ad Otten en Luc Deimann opnieuw zitting in deze werkgroep.

Luc Deimann (Helmond, 22.4.1935) die onder meer de website allesoverstraatnamen.nl in de lucht bracht, overleed 23 november 2008 in Gemert. Tot op het hoogste niveau kaartte Luc onvolkomenheden aan in de Nederlandse straatnaamgeving. Met name het’geautomatiseerd’ inkorten waardoor je niet meer wist wat de naam in werkelijkheid was, was hem een doorn in het oog. Het waren voorbeelden van de ‘verslonzing’ van de maatschappij. Op veel plaatsen vond hij gehoor. D’66-minister Van Boxtel van Binnenlandse Zaken schreef in een reactie op een brievenactie onder meer “Uw aandacht voor de sociale dimensie van de automatisering is zeer op zijn plaats in de ‘informatiemaatschappij’, die wij op een of andere manier, voor ogen hebben. (…)”. NEN-normen werden opgerekt en Dkn vdHeuvelstr, Sch de Visscherestr en Vic vd Asdonkstr konden – om enige Gemertse voorbeelden – te noemen, weer worden gerestaureerd. Heel wat voorbeelden her en der in Nederland volgden.

In de hiernavolgende alfabetische lijst van straatnamen Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp worden verklarende toelichtingen gegeven. Deze individuele toelichtingen worden afgesloten met bronverwijzingen en de data van vaststellings- en/of wijzigingsbesluiten. De afkortingen GR en BW staan voor ‘Gemeenteraadsbesluit’ respectievelijk ‘besluit van B&W’.

Behalve alle officiciële straatnamen zijn ook enkele vervallen of in de volksmond bekende straatnamen in deze lijst opgenomen

 

 

A – BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWZ