1421 juni 8, AKDOG 689, regest 191

AKDOG 689, regest 191, dd 8-6-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Neerakker aan de Oudestraat aan Jacob Gevertszoon Strijbosch

Wy Dyrck Loyen neve, Ansem Goeswijns soens, Johan Gevartssoen, Melis van der Hostat, Maes Maessoen van Haselbosche, Wynric Geretssoen vander Vondervort, ende Ansem vander Heelderdonc scepenen in Gemert, doen cont enygeliken dat voir ons is ghestaen, den eerber gheesteliken ende gode onsser lieve ende geminde her, her Ywaen van Cortenbach lantcommenduyr der balyen vanden Byessen, Duyts Ordens, here des dorps van Ghemert ende heeft verleent, uteghegheven ende erfeliken verpacht Jacob Gevertssoen van Strijbosche een stuc lants gheheyten den Nederen Ecker, die gheleghen is in die palen van Ghemert neven erfenys metten eenre syden den Drybleyschen wech ende metten andere side neven den Heggrave, ende vortaen neven erfenyissen Gorts van Ghemert, ende der kijnderen Ghevarts van Strijbosche als hy sede, mit allen sijnen toebehorten dats te weten omme twee mudden rogs jaerlycs ende erfelics pachts der maten van Ghemert. Alle jaren op onser vrouwen lichtmysdach den voirsz verpechter vanden vorsz pechter te ghelden erfelyc ende te betalen ende opten huse tot Ghemert opten coren sulren aldaer te cussen ende te leveren. Vort soe gheloeft die verpechter vorsz den voirsz pechter dese vorscr erfenissen over dese voirsz twee mudden rogs erfpachts van al anderen voercommer daer in wesende te vrien erfeliken ende te weren. Ende Jacob die pechter vorsz heeft weder gheloeft als principael sculder den vorscr verpechter dese vorscr twee mudden rogs uter vorsz erfenissen mit allen horen toebehorten ghelyc vorscr is te ghelden erfeliken ende te betalen. Beseghelt mitten ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert. Inden jaer onss heren dusent vyerhondert twyntich ende een, opten achtenden dach in junio.

Download