1409 mrt 14

Archief CvB 430 f24v,f25; afschrift van AKDOG 602D, regest 158, dd 14-3-1409
Transcriptie Jan Timmers

Verkoop van een mud rog erfpacht (1 malder uit erf van Art van Haenle, 1 malder uit erf Haywich Smollers, beide in de Deel) door Melis Maes Verhofstad aan de Duitse Orde.

Wy Corstiaen van de Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Geret Fyensoen, Wynric Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepenen in Gemert tuijgen in desen openen brieve dat voer ons is coemen Melis Maessoen was vander Hostadt in synen heelen bedde, ende heeft overgegeven heeren Dierck van Betgenhuijsen commandeur van Gemert in dier tyt een erff mud roggen tot behoef des huijs van Gemert toebehoerende den Duijtschen Oerden dat is te weten een erff malder roggen in Aerts erve van Haenele, dat gelegen is in geen Deele tusschen Willem Spruits erve ende Jacob Lutensoens kynderen erve, metten eenen eynde aen des heeren straet, ende dat ander malder in Haywijghen Smollersdochter was haer erve ende hoeren kynderen, die sij natuerlycke hadde bij Peteren, diemen heet die Horter, dat ooc gelegen is in geen Deele metter eenre seyden neven des heeren straete, dander syde neven Johan Zaelden swaegers kynder erve , deen eynde aen Maes Scrijvers hoeff, dander eynde aen Mechtelden Wouters kynder erve gelycke als dese voerscreven onderpanden gelegen syn binnen haeren paelsteden, ende die erff brieve onderpande begrypen ende inhouden by beijde malderen aen Aert vrsz, Hadewyghen ende hoeren kynderen voersz daer Melis voorsz dien erfrog mede manende was op synen pachtdach, die selve brieve heeft Melis vrsz den commandeure voergenuempt over gegeven ende mechtich gemaeckt in urber des huijs voersz, die twe malder erffroggen mede te maenen ende te vorderen opten pacht daeghen nae inhouden der voerscreven brieve. Ende Melis vrsz heeft helmelinghe vertegen met hande ende met monde op die voersz twe malder erff roggen ende op die onderpande ende op die voersz brieve die daer op gemaeckt syn tot behoeff des huijs van Gemert. Ende Melis heeft voert geloeft des voergenuemden commandeur tot behoef des huijs van Gemert die twe malder roggen te weeren in die voerscreven onderpanden ende die onderpanden daer goet ende wael doegende te maeken op hem ende op allen syn goet. Alle argelist ende nieuwe vonden altoes vuijtgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen segel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen, ende gegeven inden iaer ons heeren duijsent vier hondert ende negen, vierthien dagen in martio.

Download