1425 jan 25, AKDOG 789, regest 206

AKDOG 789, regest 206, dd 25-1-1425
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach de helft van de Halve Speedonk aan Ansem Goossens en Dirk de Smet voor 2 mud rogge jaarlijks.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Ansem vander Heelderdonck, Wynric Gheretssoen, Maes Maessoen van Hazelbosche ende Willem Wyntkens scepenen in Ghemert doen cont eenygheliken dat voir ons is ghestaen den eerberen gheesteliken in gode, onsse lieve gheminde here, her Ywaen van Cortenbach lantcommenduyr der belyen vanden Byessen Duyts Ordens, here des dorps van Ghemert ende heeft verleent uytghegheven ende erfeliken verpacht vander orden weghen Ansem Goswijnssoen ende Dyrc den Smyt onse mede scepene, die helft van enen beempt gheheyten die Half Speecdonck mit allen synen greven alomme daer ment mede pleghe te vreden, gheleghen inder herlicheit van Ghemert mitten eenre siden neven Goderts erve van Ghemert, dat den heren wesen plach, ende mitten andere side neven erfenissen Voderarts kijnderen, mitten enen eynde aen die ghemeynt ende dander eynde aen efeniss Dyrcs Taxs kijnderen, als hy sede, dats te weten omme twee mudden rogs iairlycs ende erfelycs pachs der maten van Ghemert alle iaren op Onser Vrouwen Lichtmys dach den versz verpechter vanden vorsz pechter te ghelden ende te betalen ende opten huse tot Ghemert opten coren sulre cusbers corns te custen ende te leveren, vort soe heft gheloeft onse here verpechter vorsz den vorsz pechteren desen vorsz halven beempt mitten greven alomme vorsz over dese twee mudden rogs erfpachts van al anderen voercommer te vrien erfeliken ende te weren, Ende Ansem ende Dyrc pechteren vorsz hebben weder gheloeft als principale sculderen den vorsz verpechter dese vorsz twee mudden rogs erfpachts uten halven beempt op ten vorsz scoutdach daer af erfelyc te ghelden ende te betalen als vorsz is. Beseghelt mitten ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert. Int iair ons heren duysent vierhondert twyntich ende vyve op sente Pouwels dach conversio.