1425 jan 25, AKDOG 789, regest 206, afschrift CvB

Archief CvB 430 f31v,f32; afschrift van AKDOG 789, regest 206, dd 25-1-1425
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach de helft van de Halve Speedonk aan Ansem Goossens en Dirk de Smet voor 2 mud rogge jaarlijks.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Ansem vander Heelderdonck, Wynric Geretssoen, Maes Maessoen van Haeselbosche ende Willem Wyntkens scepen in Gemert doen condt eenen iegelycken dat voer ons is gestaen den eerbaeren geestelycken in goede, onse lieve ghemynde heer, heer Ywaen van Cortenbach lantcommendeur der balyen vanden Bijessen Duijts Oerdens, heere des dorps van Gemert ende heeft vuijtgegeven ende erffelycke verpacht vanden oerden wegen Ansem Goessenssoen ende Dierck die Smet onse mede scepen, die helft van eenen bempt geheyten die Half Speeckdonck met alle synen graven alomme daer ment mede plege te vreden, gelegen inder heerlyckheyt van Gemert metten eenre syden neven Goederts erve van Gemert, dat den heere weesen plach, ende metter andere syde neven erffenisse Voedearts kynderen, metten eenen eynde aen die gemeynt ende dander eynde aen erffenis Diercks Taxs kynderen, als sy seyde, dats te weten omme twe mudden rogs iaerlycxs ende erffelycxs pachs der maeten van Gemert alle iaeren op Onser Vrouwen Lichtmisse dach den voersz verpechter vanden vrsz pechter te gelden ende te betaelen ende opten huyse van Gemert opten choeren sulre cusbers choerens te custen ende te leveren, voert soe heeft geloeft onsen heer verpechter voersz den voerscreven pechteren desen vrsz halven bempt mette graven alomme voerscreven over dese twe mudden rogs erffpachts van al anderen voercoemmer te vryen erffelycks ende te weren, Ende Ansem ende Dierck pechteren hebben wederom geloeft als principael schulderen voerscreven verpechter dese twe mudden rogs erfpachts vuyter halven vrsz bempt opten voerscreven schoudach daer aff erffelyck te gelden ende te betaelen als voerscreven is. Besegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Int iaer ons heeren duysent vierhondert twentich ende vyve op sinte Pauels dach conversio.

Download