1404 okt 1 AKDOG 1460a

KADO archief van de kerk van Handel inv nr 3a, nieuw inv nr 1460a, 1-10-1404
Dirk Herter Voederart draagt rente van een oude Vlaams op aan Onze Lieve Vrouw van Handel
Transscriptie: Ad Otten
Publicatie: Geen Vader Arnt in het Middeleeuwse Handel, Gemerts Heem 33(1991)3/4, blz 83-84

Wi Kerstiaen van den Mortel, Johan Fissien, Dieric vanden Bleke, Ansem Goessens zoen, Johan van Espedonc, Henric Queden ende Lambrecht Pritefinne, scepenen in Ghemert tughen in desen openen brieve dat voir ons comen is Diric Herter die men heit Voederarnt in sinen helen bedde ende heeft gheloeft Onser Lyever Vrouwen van Haenle enen auden vlemschen sjaers ersteleken te ghelden uyt enen placke beemds die gheleghen is in gheen Polbemde metter eenre siden neven Johan Swenelden soene beemt was, dander side neven Willem Bartels erve, deen eynde aen die Rouspe, dander eynde aen des Heren ghemeynt ende aen den Heren erve van Ghemert.
Dien auden vlemsghen heet Didric gheloeft voir hem ende voir sijn naecomelinge Onser Lyever Vrouwen voirscreven of die hoir rente op boeren jaerlix te betalen altoes op sente Remeyesdach uyt dien voirgenoemden onderpande ende dat onderpant heet Dyric Onser Lyev Vrouwen voirscreven gheloeft goet ende wael te maken op hem ende sijn goet. Alle arghelist uut ghesceiden. Beseghelt met onsen zieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief gehanghen. Inden jare ons heren dusent vierhondert ende vier op Sente Remeyesdach.

Download