1409 febr 14 AKDOG 735 regest 139

AKDOG inv. nr. 735, regest 139, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Hovel Acker aan Willem Henric Maessoen.

Wij Korstiaen vanden Mortel, Dirc van den Bleke, Ansem Goessenssoen, Gheryt Fiensoen, Wynrijc Gheritssoen, Henrijc Queden ende Johan Kaerrel schepen in Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen her Diric van Betghenhusen commenduer in dierre tijt heeft uytghegheven ende erfelijc verpacht met rade sijns outsten heren Reynarts van Huse lantcommender der Balyen van den Biessen ende met rade der brueder des huys van Ghemert enen goeden zekeren man Willem Henric Maessoens soen was een stuc lands heyt die Hovelacker met syne toebehoerten die gheleghen is metten eenre side beneven Dirc des Hoppenbrouwers erve dat hy vanden oerden heeft dander side is gheleghen neven Dircs erve van Ghemert ende Willems erve voersch des pachters, metten enen eynde aen des heren strate dander eynde aen Dircs erve van Ghemert voersch. Ende dat voersch lant is Willem voersch ghelevert ende ghemeten voer soven lopensaet lands vijf roeden myn ende een vierdel roeds. Ende voer elc lopensaet ghemeten vijftich roeden ende dit voersch erve is sculdich die halve ynde te hauden voer aen des heren strate tusschen desen erve voersch steit ende Jans ende Willems erve van Rietvoert der men doer veert tot Veerdereycken waert. Ende uyt desen voerghenoemde erve heeft Willem voersch den voerghenoemden commenduer gheloeft tot behoef des huys van Ghemert twee mud ende vier vaet rogghen tsjaers erfeliken te ghelden ende te betalen opten huse van Ghemert op ten sulre jaerlix altoes op onssen lieven vrouwendach purificatio. Ende te leveren metten gheborder maten van Ghemert uyt dien voerghenoemden erve. Alle arghelist of nyevonde altoes uytghescheiden. In orconde der waerheit soe hebben wij schepenen voersch onsen seghel ons ghemeyns schependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende neghen, veertien daghe in februario.

Download