1416 aug 1, AKDOG 602E, regest 175, afschrift CvB

Archief CvB 430 f32v,f33; afschrift van AKDOG 602E, regest 175 dd 1-8-1416
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Sleutelbos met de Laren ervoor en erachter aan Willem Zaeldenneef onder nadere voorwaarden

Wy Dierck vanden Bleecke, Ansem Goessenssoen, Berniere Willemssoen, Melis Melyssoen was vander Hostadt, Wynric Geretssoen, Henric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve, dat voer ons is coemen Willem Zaelden neve ende heeft ontfangen voer eenen erfpacht vanden eerweerdigen onsen heer, heer Ywaen van Cortenbach lantcommendeur der balyen vanden Byessen ende een heer des dorps van Gemert ende een overste des huijs van Gemert thoebehoerende den Duytschen Oerden dat is te weeten den Sloetelbosch ende die laeren voer ende after, alsoe verre als dese voersz erffenis den huyse van Gemert ende den Oerden thoebehoerende was, uutgescheyden dat dat huijs van Gemert ende hoer goede, hoeren leem graven sullen op die voersz laeren ende orbaeren daer sy des behoeven of haer laeten erffelycks, Voert meer soe sullen die watermoelen haer recht behouden op die voerste laeren rousch te steeken die diecken daer mede te houden soe wanneer dat die moller des behoeven. Ende voert vuyt gescheyden dat alle man syn erve daer over bruycken sal te vaeren of te drijeven, die daer tot daeghe toe van rechts weegen over geweecht hebben, eest Moelenbroeck off die Voert of soe wie dat des te doen heeft. Voert meer soe heeft Willem vrsz geloeft voer hem ende voer syn naecoemelinge den eerweerdigen lantcoemmendeur voersz tot behoef des huys van Gemert twe mudden rogs tsjaers erffelycke te gelden ende iaerlycx schuldich syn te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmis dach purificatio, ende te leveren op des huys choeren sulre te Gemert vuyt den voergenuemde onderpande ende erve ende die vrsz onderpanden syn gelegen gelyc als hier nae gescreven steet. Item den Sloetelbosch metter eenre syden beneven die voerste laeren metten holen grave, alsoo omme beneven den wech die compt van de leemcuelen ende gheet ter moelen waert, alsoe weder omme beneven den moelen grave, alsoe voert nederwaert metten heelen grave beneven die steghe al tot Heynen Queens erve toe, datmen heyt die Waterbempt, ende teynde beneven Heynnen erve vrsz totter voerste laeren toe, ende die voerste laeren gaen aen voer aenden moelenwiel ende daer behouden die moller eenen erffwech aff ende aen te vaeren ende te gaen ende metten anderen eynde aen die Voert ende aen die oude leemcuelen Willem Heynnensoens erve, ende Willem voersz en sal dat waterlaet niet stoppen den neuwen grave ende houden alsoe dat dat waeter synen ganck gaen mach beneven dien voerscreven Sloetelbosch totter waetermoelen wijel, Ende die overste laeren gaen aen beneven den nieuwen grave by Aerts erve van Middelschoet, Aleyten erve vander Beec vyfeycx eussel totter Groescuijlen, tot des heeren gemeynt, alsoe verre als die voergenuemde laeten den Oerden ende den huijse van Gemert thoebehoerende waeren, ende dese voersz laeten behouden hoer weghen te lanx ende te wers te vaeren ende te drijven over die vrsz laeren gelyck als sy voertyts plaegen tot behoeff alle der geenre dies te doen hebben off sullen hebben, Ende Willem vrsz ende syn naecoemelinge sullen dit vrsz erve bruijcken ende besuighen(?) erffelycke voer desen voergenuemden pacht ende daer voer salt hem den Oerden weren, Alle argelist altoes vuytgescheyden. In oirconde der waerheijt soe hebben wy scepen voersz onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden iaer ons heeren duijsent vierhondert ende sesthien, op sincte Petersdach ad vincula.

Download