KADOG 840, regest 117, dd 13-4-1401

KADOG 840, regest 117, dd 13-4-1401 (des woensdaechs na der Octaven van Paesschen)

Transcriptie Jan Timmers

Schepenen van ‘s-Hertogenbosch oorkonden, dat ten overstaan van hen Jan Haest en Arnt van Cueringen en anderen hebben verklaard, dat de Kuezelbeemt, met het geweer en de palen voor visvangst daarachter, eertijds heer Willem van den Bosch toebehoorden en dat er toen in de Nuwenbeemt geen dijk lag voor de watermolen van Erpe en ook dat de Kuezelgraaf voorheen veel dieper was en dat daar eerst de schepen konden passeren. Ook zijn de ark en het rad van de watermolen hoger gezet dan eerst.

Wij Jan van Bruheze, Gooswijn Steenwech Jorden soen, Arnt Tielkens ende Jacop van Neynsel scepenen van tsHertogenbosch doin cont allen luden dat voir ons gestaen Jan Haest ende Arnt van Cueringen hebben by manissen ons richters in tsHertogenbosch op horen eden dair toe gedaen ende den heyligen gernert eendrechtichlic getuycht dat after aen den Kuezelbeemt die heren Willems van den Bosch te wesen plach opt eynde te Loe wart een ghewere te staen plach daer men aell ende ander vissche mede te vaen plach ende dat dat ghewere heren Willems erve van den Bosch was. Ende dat sij dat water uyt der Aa tseventich jaer lanc hebben gesien loepen doir den Kuezelgrave ende over den Nuwenbeemt ende dat die grave ende die rijt in den Nuwenbeemt voirsz voel wider ende dieper plagen te wesen dan sij nu sijn ende dat sij die pedelscepe opwart hebben gesien gaen over den Nuwenbeemt voirsz ende wirt daer over daer die ghene nu diken willen dien die watermoelen tot Erpe nu toebehoert ende dat die ghene dien die voirsz moelen nu toebehoert die recht en gecregen te diken op ten Kuezelbeemt noch op ten Nuwenbeemt voirsz. , oic is voir ons gestaen Heyn die Molender ende bij manissen ons voirsz richters op sinen eet dair toe gedaen ende den heyligen gernert getuycht heet dat hem allen dese punten voirscr onndich sijn van over tsestich jaren herwaert, mer van den gheweire en weet hi niet anders dan dat hi daer stylen heeft ghesien staen die met soechde dat tot den ghewere te horen plagen. Vortmer sijn gestaen Arnt van Cueringen voirsz ende Peter van Loe voir ons scepenen voirscr ende hebben noch eendrechtichlic getuycht bij manissen ons richters voirsz op horen eeden ende aen den heyligen gehauden dat over vive ende twentich jaer of daer omtrent een getuych geleydt wart van Henric Cnode van Erpe daer die late hier na gescreven tot manissen des richters doe tertijt in tsHertogenbosch voir die scepen aldaer gheeydt tuychden in der manieren hier na bescreven. Dirc die Snyder tuycht dat die Kuezelbeemt behoerde tot heren Gheerlec van den Bosch en daer na tot heren Willem vanden Bosch ende dat dair nie gesien en wairt dat daer een dijc geleecht wart daer hi nu geleecht is ende dese tuycht van over vive en dertich jaer ende nie dat hem des wael gedenct. Ende dat daer den wyel ende op die ghemeynt daer die dijc leecht nie dijc en gelach daer water mede gekeert was. Item tuycht Henric die Roede dat hi opten beemt voirsz af doer den wyel of op die gemeynt ter heyden toe nie dijc en sach geliggen daer die dijc nu leecht, mer dacht die scepe ydel opwart heet gesien gaen daer die dijc nu leecht, dit selven tuychden Gheenken vanden Amer, Jan van Vechel, Goeswijn Jacopssoen ende Arnt van Cueringen ende Peter van Loe voirscreven, Item tuycht Gheen Carper dat hi bij sinen gedencken van vive en dertich jaren niet dijc en sach geliggen daer hi nu leecht mer dat hi die ydel scepe opwart heet sien gaen daer die dijc nu leecht. Item heet Gheryt Carper getuycht dat die arcke van der moelen tot Erpe hoger is geset dan sij te voren te staen plach. Item meester Arnt Gielys soen tuycht dat dat moelen rat ende arcke met haren wercke hoger geset sijn dan die te staen plagen, dit selve tuycht Henric die Roede, in welker dinge getuychenisse soe hebben wij Jan van Bruheze, Goeswijn Steenwech Jordensoen, Arnt Tielkens ende Jacop van Neynsel scepenen voirscr onse zegelen den tegenwerdigen heren aen doen hangen, int jaer ons heren als men screef dusent vierhondert ende een des woensdaechs na der octaven van paesschen