1421 febr 27, AKDOG 727, regest 187

AKDOG 727, regest 187, dd 27-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Jan Claus Bloyman 3 zillen in de Haag in de Herenbeemden voor 8 vaten rog jaarlijks.

Wy Dyrc Loyen neve, Ansem Goswyns soen, Jan Gheverts, Melys vander Hofstat, Wynric Gherets soen, Maes Maes soen van Haselbosch ende Ansem vander Heelderdonck scepenen in Gemert doen cont enyegheliken dat voer ons is gestaen der eerber gheesteliken in goede onss lieve ende gheminde heer, heer IJwaen van Cortenbach lantcommenduyr der Balye vanden Biessen Duyts Ordens, heer tot Gemert ende heeft verleent uteghegheven ende verpacht erfeliken Jan Bloyman soen wilen Claus Bloymans, drie zillen erfs gheleghen in die Haghe inden heerenbeemde mit allen synen toebehoire in die palen van Ghemert metter eenre side neven erfeniss Jans soen wilen Jan Hannensoens ende metter andere siden neven erfenissen der heren van Ghemert als hij sede, dats te weten omme acht vaten rogs jaerlics ende erfelycs pachts der maten van Ghemert, alle jaren op onser vrouwen lichtmys dach den vorsz verpechter vanden vorsz pechter te ghelden ende te betalen erfeliken ende opten huse tot Ghemert op dien coren sulren te custen ende te leveren, Vort soe heeft gheloeft die lantcommenduyr verpechter vorsz den vorsz Jan pechter dese vorsz erfenisse mit allen hueren toebehoiren over desen vorsz erfpacht van alle anderen voercommer daer in wesende te vryen erfeliken ende te weren, ende Johan pechter vorsz heft weder gheloeft als principael schulder den vorsz verpechter desen vorgen erfpacht voer vorsz onderpande alle jaren opten vorsz scoutdach als vorsz is mit allen synen toebehoiren erflyc te ghelden ende te betalen. Beseghelt mitten ghemeynen seghel onssen scependomps van Ghemert, inden jaer onss heren dusent vierhondert twentich ende een, opten naesten donresdaghe nae sente Mathijs dach.

Download