1416 aug 1, AKDOG 692, regest 176, afschrift CvB

Archief CvB 430 f39v; afschrift van AKDOG 692, regest 176, dd 1-8-1416
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte van een deel van de Varenakker (op de Molenakker) aan Dirk de Hoppenbrouwer.

Wy Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssn, Bernier Willemssn, Melis Maessoen was vander Hostadt scepen in Gemert doen condt en yegelycken die desen brief sien oft hoeren sullen lesen, dat voer ons is coemen Dierck die Hoppenbrouwer diemen Feldert ende heeft ontfangen voer eenen erfpacht vanden eerweerdighen onsen heere, heer Ywaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen vanden Biessen ende een heer des dorps van Gemert, den Varrenecker die voertyts was Henrick des Horters, daer en Dierck voerscreven aff over creech, die gelegen is metter eenre syde beneven Dierck Timmermans erve, dat oic des oerdens was, dander syde is gelegen beneven Diercks erve van Gemert, metten eenen eynde aen des heeren straete, dander eynde aenden wech by den Leuecker, gelyck als desen voerscreven ecker gelegen is bynnen syne paelsteden, daer vuyt heeft Dierck voersz geloeft voer hem ende voer syne naecoemelinge, den lantcommenduer voer genuempt tot behoef des huys van Gemert vyfthien lopen rogs der maete van Gemert, die heet Dierck voersz geloeft te betaelen den huyse van Gemert erffelycken ende jaerlycx altoes op onser vrouwen lichtmisdach opten huyse van Gemert opten choeren sulre ende Dierck voersz off syn naecoemelinge sullen dit vrsz gebruycken ende besinghen erffelycken voer der voergenoempden pacht. Alle argelist altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegheven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende sesthien op sunte peters dach ad vincula.

Download