DOZA oorkondenummer 2951 dd 12-3-1414

DOZA 2951 dd 12 maart 1414

Transcriptie Jan Timmers

Henric Johan Everits van Espedonc verkoopt een erfmud rogge uit een aantal met name genoemde percelen op Esdonk aan Johan Fien, die de zoon was van Willem Berniers van Erp.

Wi Korstiaen vanden Mortel, Diric vanden Bleec, Ansem Goesens zoen, Wijnric Gherits zoen, Gherit Fien zoen Heynric Queden ende Johan Karral scepenen in Ghemert tuegen in desen openen brieve dat voir ons is comen Heynric die Johan Everits zoen was van Espedonc in sinen helen bedde ende heet vercocht Johan Fien zoen ende Willem Barnyers soens zoen was van Erpe eyn erfmud roggen in sijn erffenis op Espedonc ghelijc als hyrnae ghenoempt stait. Inden yrsten in enen campe heitet Voirschelken ende is gheleghen metter eenre side neven des heren ghemeynt ende metten enen eynde dander side ende metten anderen eynde beneven eyn eussel was Dirx van Ghemert ende hoirt totter hoeve te Espedonc. Item voirt in enen plac beemds heytet Mortelken dat ghelegen is beneven eyn stuc lands heyt Verlyesen Ecker toe behorende Emonts kynderen van Espedonc. Item voirt in eyn stucke lands heytet dat Mortelstuxken ghelegen met beide siden ende metten enen eynde aen Emonts kynderen erve van Espedonc. Item eyn (…) lands leet inden hof metten enen eynde aen des heren ghemeynt ende voirt al omme beneven Emonts kynderen erve van Espedonc; ende Heynric kent ende lyet dat hem Johan sijn ghelt wael betaelt heet dier Johan dat erfmud rogghen om cocht, voirt heet Heynric voirscr Johan ghelooft die onderpanden van desen erfmud rogghen te weren ende der toe goet ende wel duegende te maaken op hem ende op sijn goet ende alle voircommer af te doen uut ghesceiden des heren tyns vanden gronde, ende Heynric voirsz heet Johan gheloeft dat voirscr erfmud rogge jaerlix te ghelden ende te betalen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio ende te leveren metten gheborde maaten van Ghemert uut desen voirgenoemden onderpanden dyt als si seden; alle arghelist uut ghesceiden; in oirconde der waerheit soe hebben wy scepenen voirscr onsen zieghel ons ghemeyns scepenstoele van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jare dusent vyrhondert ende veirtyn op Sente Gregoriusdach