1409 febr 14 AKDOG 733 regest 138

KADO inv. nr. 733, regest 138, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers
Opm.: De akte is in tweevoud en de spelling wijkt op punten af. Bij namen wordt de alternatieve spelling tussen haakjes gezet.

Uitgifte in erfpacht van de Houben Ecker en percelen op Boeckouts Ecker aan Johan die Smyt.

Wij Korstiaen vanden Mortel, Dirc van den Bleeck, Ansem Goessenssoen, Gheryt Fiensoen, Wynrijc Gherits, Henrijc Queden ende Johan Kaerrel schepen in Ghemert tughen in desen openen brieve dat voir ons is comen her Joest van Middelborch bewaerre des huys van Ghemert tot dierre tijt ende heeft uyt ghegheven ende erfelijc verpacht met rade sijns outster heren Reynarts van Huse lantcomender des Balyen van den Biessen ende met rade der bruder des huys van Ghemert enen goeden zekeren man Johan die Smyt in syne hele bedde een stuc lands heyt Houben Ecker ende is gheleghen aen der Dribbeleden metten eenre side daerneven der heren erve van Ghemert dander side neven des heren strate ende voirt om neven Melys kijnder erve vanden Broke (Broec) ende neven der heren erve. Item noch twee stucken lands die beide gheleghen op die Boekouts Ecker metten enen eynde aen die Mortels strate dander eynde aen Aert Eycmans kijnder erve. Ende Johan voirssch heeft heren Joesten voirsch gheloeft vijftien vaet rogghen tsjaers erfliken tot behoef des huys van Ghemert ende die te betalen jaerlix altoes op ons lieven vrouwen dach purificatio opten voirscrevenen huse opten sulre ende te leveren metten gheborden maten van Ghemert. Ende dese voirsch vijftien vaet erfrogghe heeft Johan die Smyt den huse van Ghemert veronderpant mit vijf vaet erfrogh in enen mauder erfrogghen dat Johan die Smyt gheldende heeft in enen onderpande in gheen Haghe huys ende hof dat Heyne Lysensoens was tusschen Korstiaens erve vanden Vorst ende Lijsbetten Sweeldenerve dat voersch onderpant heeft Jan die Smyt voersch den huse van Ghemert gheloeft op hem ende op sijn goet te weren in dien onderpande goet en wael doghende te maken op hem ende op sijn goet te weren in dien onderpande goet ende wael doghende te maken (in één van de akten staat dit inderdaad dubbel opgeschreven, JT) ende alle voircommer af te doen van dien vijf vaet erfrogghe voirsch. Alle arghelist ende nyevonde altoes uytghescheiden. In orconde der waerheit soe hebben wij schepenen voersch onse seghel ons ghemeyns schependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende neghen, veertien daghe in februario.

Download