1413 juli 25, AKDOG 747, regest 169, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f61,f61v van AKDOG 747, regest 169, dd 25-7-1413
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Leeuwakker aan Aart van Middelschot, zoon van Aart Ghibenzoon van Bakel. Hij stelt als onderpand de Vossenberg in de Mortel.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssn, Geret Fyensoen, Henrick Queden ende Johan Karrel, scepen in Gemert, tueghen in desen opene brieve dat voer ons is coemen heer Jan Clot commenduer tot Gemert tot diere tyt, heeft verpacht erffelycken met syns oversten wille heer Ywaen van Cortenbach landtcommenduer der Balyen vanden Biessen een overste des huys van Gemert ende des dorps ende met raede der brueders des huys van Gemert eenen goeden sekeren man Aert gheheyten van Middelschote, die Aert Ghiebensoens soen was van Baekel eenen ecker landts heyt die Leuecker met synen toebehoerten die ghelegen is metten eenre syden beneven die straet, die gheet ter Wedereycken waert, ende met eenen graef van vyf voeten wyt beneven die voerscreven straet ende teynde beneven Willem Heynensoens erve ende Dierck erve van Gemert al tot dien weghe thoe die gheet van der Vroyende ter moelen waert ende voert van dijen weghe wederomme beneven Gherets kynder erve van der Vondervoert al totten weche thoe by der Wedereycke ende vuyt desen voerscreven erve heet Aert voersz den voergenoemden commenduer gheloeft in orber ende tot behoef des huys van Gemert soeven mud haeveren erffelycken te ghelden ende jaerlycx te betaelen, altoes op onser vrouwen lichtmisse dach ende te leveren metter ghebeder maeten van Ghemert bynnen hoere woeninghe te Gemert opten choeren sulre. Ende den Orden ende dat huys van Gemert off die dat bewaeren sullen Aert voerscreven off syns erfgenaemen dat erve weren erffelycken als voer die voerscreven soeven mud haeveren ende Aert vrsz heet den huyse van Gemert die soeven mud haeveren voersz veronderpandt met eenen erff mud rogs in eenre erffenisse heit die Vossenberch deen helft daer aff dat ghelegen is aen ghenen Mortel metter eenre syden neven des heeren straet dander syde beneven Johan Steechmans erve ende Korstiaens erve van de Mortel ende Maes syns swaegers dander eynde neven Willems erve van der Loect ende die voerscreven erve heet Aert voerscreven den Orden vrsz gheloeft te weren voer dat erff mud roggen ende daer thoe goet ende wael doegende te maeken op hem ende syn goet. In orconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vierhoondert ende derthien op sunte Jacops dach.

Download