1415 aug, DOZA oorkonde 2967

augustus 1415, DOZA 2967
Transcriptie Jan Timmers
De akte is beschadigd waardoor fragmenten van de tekst zijn verdwenen.

Dirk van den Broek en Pauwel Lodders, schepenen van de eninge van Rijsbergen verklaren dat Henric de Rover, Aert de Rover en Katelijn hun zuster, samen met Zebrecht, Rover, Dirk en Katelijn, kinderen van Zebrecht Rover hebben overgegeven aan Peter de Rover alle goederen die Henric, Aert en Katelijn en de kinderen van Zebrecht Rover aanbestorven waren van Dirk Jan Roverszoon gelegen te Gemert.

Wy Dieric vanden Broeke ende Pauwels Lodders sone scepen inder eninghe van Rijsberghen kennen dat voer ons quamen Heinric die Rover, Aert die Rover ende Katelinen haer zuster met horen wytteghen man ende voecht ende Zebrecht Zebrecht Rovers sone ende Rover ende Dieric Zebrecht Rovers kinder ende Katelinen Zebrecht Rovers dochter met horen wytteghen man ende voecht bekenden ende lyden dat sy overghegheven hebben Peter den Rover al alsulken goede als den voersz Heinric, Aert ende Katelinen ende Zebrecht Rovers kinder voersz verstorven mochte sijn van Dieric Jan Rovers sone tot Ghemmert ende Zebrecht Rovers kinder voersz is bleven van horen vader consenteren Peteren den Rover voersz sunnen vryen wille daer mede te doen op te voren of te vercopen ende so wes Peter voersz metten (……sch) doet dat ghaen (de) erfve voersz alingghe wyt ende ghenen over (…….) tot euweghen daghen. In kennesse der waerheyt om beden wil(……) namen ter ghetughenissen so hebben wy scepen des (…..) onsen zeghel. Int jaer ons heren MCCCC ende xv (…….)ch van oestmaent.

Download