1421 DOZA 3107

DOZA oorkonde nummer 3107, dd 23-9-1421
Transcriptie Jan Timmers

Arnt Ywaens verkoopt Willem Willems de Volre een erfpacht van vier lopen rogge uit huis en hof van (Maes) Jan Maessoens soen.

Wij Ansem Goswijnssoen, Jan Ghevertssoen, Amelis vander Hoffstat, Winric Gheretssoen vander Vondervoirt, Ansem vander Heelderdonc ende Maes Maessoen van Haselbosche scepenen in Ghemert doen cont ende openbaer enygheliken dat voer ons is comen Arnt Ywaen ende heeft erfeliken opghedraghen ende overghegheven Willemen wittighe soen wijlen Willems sVolres vyer lopen rogs jaerlics ende erflelics pachts der maten van Ghemert alle jaren op onsen vrouwen lichtmys dach als men kersen bornt te ghelden ende te betalen mit enen scepenen brieve van Ghemert daer af ghewach doende. Welc vyer lopen rogs erfpachts voirsz Arndt Ywaens vorsz gheldende had opden dach voirsz uter bestussen (?) van enen huse ende hove dat Jan Maes soens soen was, welc gheleghen is in die palen van Ghemert ende welc vier lopen rogs Maes Jan Maes soens soen ghecocht ende ghecreghen hadde teghen Maes Luytgharden soen. Ende welc huys ende hof vorsz is gheleghen metter eenre siden neven des herenstrate ende metter anderen side neven Jan Maes soens erve, mitter enen eynde aen Lysbetten erve van Hoeren ende mitter anderen eynde neven Jans Everets kijnder erve van Espdonc ghelijc alst daer gheleghen is binnen sijnen paelsteden ende die brief volcomelijc begrijpen ende inhauden. Ende Arnt Ywaen vorsz heeft op dese vorsz vyer lopen rogghen openen scepenen brieve daer af. Ende op al recht dat horn daer in toebehoren mocht tot behoef Willems vorsz helmelinghen verteghen. Vort soe heeft gheloeft Arnt vorsz op hem ende op al sijn goet, dopdraghen, dovergheven ende tfertyen vorsz ewelyc vast ende stedich te hauden sonder enich wedersegghen. Beseghelt metter ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert inden jaer ons heren dusent vierhondert twintich ende een opten naesten dijnstdach voer sente Michghiels dach …… (laatste woord niet leesbaar)

Download