1421 okt 16, AKDOG 655, regest 195

AKDOG inv nr 655, regest 195, dd 1421, oktober 16
transcriptie 3 april 1977, Ad Otten

Landcommandeur Ywan van Cortenbach geeft de hoeve Ten Broek in erfpacht aan Floris, zoon van Jan van Vijfeiken.

Wij Melis vander Hofstat, Ansem Goswijns soen, Ansem vander Heelderdonck, Jan Gheverts soen, Wijnric Gherets soen, Gheret Fyen soen ende Maes van Haselbosch, scepenen van Ghemert, doen cont eenygheliken, dat voir ons comen is: ons ghenedige heren Heer Ywaen van Cortenbach, lantcommenduyr der Balye vanden Biessen der Duytscher Orden, Heer tot Ghemert.
Ende heft erfeliken verpacht, Florys Jan Vijveycks soen, mit rade sijns convents ende den heren der balijen voirszegt, eens deels den hoven Ten Broec, dats te weten die husinghe mitten hove, ackerlant, beemden, heyde ende weyde, ghelegen binnen den palen van Ghemert totten soede, gheheyten aen Boekout. Ende dat erve daer die husinghe aen steet is ghelegen mitten eenre siden neven die straet totten Rullen toe, dan neven den Rulle tot die Middenscoetse beemden toe, van dan weder omme neven Jan Maes soens erve, Willem Fiens soens erve, Melys kynder erve vander Hofstat, Heynen erve van Vinckel, weder totten straten toe. Ende vort en huysecker, die voer den hoeve Ten Broke leet, mitter eenre siden neven die strate vorszegt, dander side neven Jan Loenen soens erve ende Jan Fyen soens erve, Jan Maes soens erve, mitten enen eynde aen Ansem Goswijns soen erve, dander eynde aan erve hort totten hoeven Tereiken. Ende ute alle des erfenissen vorszegt, ghelijc als die ghelegen is binnen horen paelsteden, daer ute heft Florys vorszegt den voirghenoemden lantcommenduyr gheloeft te betalen tot behoef des Huys van Ghemert tobehoerende de Duytschen Orden: elf mudden rog tsjaers erfeliken te betalen jaerlics op Onsz Vrouwen Lichtmysdach, te leveren mitten ghebornden maten van Ghemert op des huyscoren sulre, ende om vier vaet ruebsaets yghelyc jaer te betalen mit enen nuwen sacke van tween ellen tot Alreheylighen mysse, ende voert een seynde te weten twelve ellen vlessens lakens, hondert eyer, sesse maten boter, elc mate (?) van twee ponden, acht jonghe hoenre, yghelic jaer te betalen op Pinxsten.
Ende Florys vorszegt sal hebben die vrijheit mitten goede vorszegt ghelijc als hierna bescreven steet. Inden irsten sijnen heymaet op Harevelt of bij Middelscoet op des ordens Aude Harde was, ende sijnen torf te steken opten Pedel, te besighen opt goet vorszegt. Ende vort sal Florys alle die ghemeynt, ekeren, heide ende weide, soe waer sij ghelegen is binnen den palen van Ghemert, bruken ende besighen mit sijnen beesten die Florys vorszegt of sijn nacomelinghe op dat goet Ten Broke houden. Ende van dien gebruec en sal Florys niet ghelden vanden vijftich cronen, noch en gheenen onraet doen anders dan sijnen vorghenoemden pacht mitten seynden. Ende Florys sal die ijnde op de straet houden voer den hove, ende dat vaec te Bakel aen den kerckhof ende vort den kerken recht, den pape ende den coster jaerlycs.
Ende die vorghenoemden lantommenduyr heft geloeft den vorszegde Florys dit vorghenoemde goet Ten Broec ghelijc vorsegt is van sijns ordens weghen ende des Huys van Ghemert weghen, erfeliken te weren voer desen voerghenoemden pacht mit sijnen rechten, uutgesoenden al arghelist ende dat goet Ten Broke vorszegt zal al geburliken rechten houden.
Ende Florys gheloeft wederom als principale sculder den vorszegden lantcommenduyre tot behoef sijns ende den Orden den vorszegden onraet jaerlics te betaelen op ide soontdage daer aff ende te verbueten (?).
Beseghelt mitten ghemeynen segel ons scependomps van Ghemert; int jaer Ons Heren dusent vierhondert twyntich ende een des donresdages na Dionisii.

Download