1410 mrt 3, AKDOG 665, regest 162

KADO inv nr 665, regest 162, 3-3-1410
Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Johan Portman, zoon van wijlen Dirk Pluchaes, een erf van 1 sille uit het goed van Haanle, een horst op de Schoondonk en een beemd in het Gemunde, dat jonkvrouw Sophie van Ghemert in gebruik had gekregen en had laten omgraven.

Wy Kerstiaen vanden Mortel Diric vanden Bleke Ansem Goesens zoen Gheryt Fien zoen Wynric Gherits zoen Heynric Queden ende Johan Karrel scepenen in Ghemert tueghen in desen oepenen bieve dat voir ons is comen Her Dieric van Betgenhusen Commender te Ghemert in derre tyt heeft uut ghegeven ende erflic verpacht met rade sijns overste here Reynarts van Huesen lantcommenduyr der Balyen vanden Biessen ende met rade der broeders des huus van Ghemert, enen goeden sekeren man Johan dye men heit Portman wilen eir Diric Pluchaes soens zoen was, eyn sille erfs vijf roeden min ende was toe behorende den goede van Haenle. Eyn horst die gheleghen is aen gheen Scoendonc metten eenre side ende met beyden eynden aen des ordens erve ende oec ruret wat metten enen eynde aen Heynen Quedens erve dander side lanx neven Johan Hannen soens kynderen erve ende Johan heeft met desen erve enen wech totter ghemeynt toe te naesten velde ende ter minsten scaede dit voirscreven erve daer over te brueken voert soe heeft die selve enen placke beemds ynt ghemunde alsoe verre alst Johan voirscreven ghepailt is dat Joffrouwe Sophye van Ghemert aen hadde doen graeven aenden Campen die hair der lantcommender Her Reynart van Huesen verleent hadde hoeren leefdach welc erve dat gheleghen is metter eenre siden ende metter ener eynde neven der Heren ghemeynt dander side neven des oirdens erve dander eynde aen die Polbeemde ghelyc als dese voirscreven erfenisse gheleghen is binnen horen paelsteden dervur heeft dese Johan gheloeft voir hem ende voir syn naecomelingen den voirgenoemden commender seeven vaten erfroggen tsjairs ende te leveren en te betalen jaerlix altoes opten heren huus van Ghemert opten sulre op ons lieven vrouwen dach purificatio te leveren metten gheborden maeten van Ghemert uut desen voirghenoemden erve Ende Johan heeft vort gheloeft dese voirscreven erfenisse ynt ghemunde sinen beemt alsoe te bevreden dat des ordens erve die beemt die daer beneven gheleghen is wael bevreedt sal wesen van synre siden, ende dat des ordens beemt aen Johans erve vreden sal te beider eynden ende al sonder arghelist In orconde der waerheit soe hebben wy scepenen voirscreven onsen sieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vierhondert ende tyene drie daghe in martio

Download