1421 febr 27, AKDOG 602F, regest 188, afschrift CvB

Archief CvB 430 f36v; afschrift van AKDOG 602F, regest 188, dd 27-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door de Duitse Orde van een beemd in Gemert aan Arnt Arntszoon Eyckmans

Wy Dierck Loyen neve, Ansem Goessenssn, Jan Gevarts, Melis vander Hofstadt, Wynric Geretssoen, Maes Maessoen van Haeselbosch ende Ansem vander Heelderdonck scepen in Gemert doen condt een iegelyck dat voer ons is gestaen der eerber geestelycken in goede ons lieve ende gemynde heer, heer Ywaen van Cortenbach landtcommendeur der Balyen vanden Biessen Duyts Oerdens, heer des dorps van Gemert ende heeft verleent, vuijtgegeven ende erffelycken verpacht Arnden wittich soen wylen Arnts geheyten Eyckmans eenen bempt gelegen inde paelen van Gemert met allen synen toebehoerten, metter eenre syde neven erffenisse der heeren van Gemert ende metter andere syde neven erffenis Berniers ende Arnte pechters voersz, ende metten eenen eynde aenden heeren erve voerscr gelyck die paelsteden aldaer ter steden begrepen, dats te weten omme vier vaeten rogs jaerlycx ende erffelycx pachs der maeten van Gemert alle jaer op onser vrouwen lichtmis dach den voerscreven verpechter vanden voersz pechter te gelden, erffelyck ende te betaelen ende opten huyse van Gemert opten choeren sulre te custen ende te leveren, Voert soe heeft geloeft ons heer heer Ywan vrsz den voersz Aert pechter desen voersz bempt over desen voersz erfpacht dien hy hem verpacht heeft, van allen anderen voercommer daer in wessende te vryen erffelyck ende te weren, ende Aert pechter voersz heeft weder geloeft als principael schulder den voersz verpechter desen voersz erffpacht den vrsz bempt met allen synen toebehoerten gelyc als voerscreven is jaerlycxs daer opten voerscreven schoudag te gelden erffelycken ende te betaelen. Bezegelt metten gemeynen segel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren duysent vierhondert twentich ende een, opten naesten donderdach nae Sente Mathysdaeghe.

Download