1424 nov 25, AKDOG 687, regest 204, afschrift CvB

Archief CvB 430 f26v; afschrift van AKDOG 687, regest 204, dd 25-11-1424
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van de helft van de Grote Akker en de helft van een beemd naast de Boerse Beemd aan Gerit Fyen

Wy Korstiaen vanden Mortel, Ansem Goessenssoen, Ansem van de Heelderdonck, Maes Maessoen van Haselbosch, Wynric Geretssoen, Willem Wyntgenssn ende Dierck die Smet, scepen in Gemert doen condt eenen iegelycke dat voer ons coemen is ende gestaen die eerbaere geestelycke ende onsen lieven ghemeynden heer, heer Ywan van Cortenbach lantcommendeur der Ballyen vanden Byessen, Duijts Oerdens, heer des dorps van Gemert ende heeft verleent vuijtgegeven ende erffelycke verpacht Geret Fyensoen die helft vanden Groeten Ecker, die gelegen is in die heerlyckheyt van Gemert, metter eenre syde neven erffenisse Jan Voedaerts ende Henric van der Hallen ende Margarieten syne suster ende metter ander syde neven erffenisse Jan Fyen soene, als hy sede, ende voert die helft van eenen bempt die al heele gelegen is neven den Buersen Bempt, ende neven Jans erve vander Zantvoert, alsoo verre alst den heere daer thoebehoerende was binnen syne paelsteden, dat te weten omme sesse lopen rogs erffpachts der maeten van Gemert allen iaers op onsen vrouwen lichtmis dach den voersz verpechter van den voirsz pechter te gelden ende te betaelen, ende allen jaeren opten choere sulre opten huijse tot Gemert te custen ende te leveren, Ende heer Ywaen verpechter voorsz heeft geloeft vrsz Geret pechter dese voerscreven erffenisse die hy hem verpacht heeft als voerz is, over dese voersz sesse loepen rogs erffpachs van allen anderen oncommer te vryen erffelycke ende te weren, ende Geret pechter voirsz heeft weder geloeft den vrsz verpechter totten Oerden behoeff dese vrsz sesse loepen rogs erffpachs opten voerscreven schoutdach vuijt voerscreven erffenisse alle iaeren te gelden ende te betaelen in alden maete voerscreven. Besegelt metten gemeynen segel ons scependomps van Gemert. Int jaer ons heeren duijsent vierhondert twintich ende vier, op Sinte Katharinen dach.

Download