1421 febr 27, AKDOG 702, regest 185, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f49v van AKDOG 702, regest 185, dd 27-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van Gielis akker naast de Dorenakker, twee strepen aan de Heggraaf en de helft van de Dribbelei aan Arnt van der Hofstad zoon van wijlen Melis.

Wy Dierck Loijen neve, Ansem Goessenssoen, Jan Gevartssoen, Melis vander Hostadt, Wynric Geretssoen, Maes Maessoen van Haselbosch ende Ansem vander Heelderdonck scepen in Gemert doen condt ende kennelyck een yegelycken dat voer ons is gestaen der eerber gheestelycke in goede, ons lieve ende gemijnde heer, heer IJwaen van Cortenbach lantcommenduer der balyen vanden Biessen Duyts Oerdens heer des dorps van Gemert ende heeft verleent, vuijtgegegeven ende erffelyck verpacht Arnden vander Hostadt wittighen soen Melis vander Hostadt wilner, soeven loepensaets landts geheyten Gijlis Ecker, welck erffenis is geleghen metter eenre syden neven den Doren Ecker, die Melis Maessoens kynderen ende Jan Maessoens kynderen is, ende metter andere syden neven erffenisse Gevarts kynderen van Strybosch, dat leet neven den Groenen wech geheyten, ende voert met twe strepen van hem gaende opten Heggrave. Item noch meer een erffenisse geheyten die half Drijbleije, met allen synen toebehoerten, dats te weten omme twe mudden rogs jaerlycxs ende erffelycks pachs der maeten van Gemert, alle jaeren op onsen vrouwen lichtmisdach, den voersz verpechter vanden voerscreven pechter te gelden erffelyck ende te betaelen, ende opten huyse tot Gemert opten choren sulre te custen ende te leveren. Voert soe heeft geloeft die lantcommenduer verpechter vrsz den voersz pechter dese voerscreven erffenisse gelyck hy hem die verpacht heeft in alder manieren voerscreven te weren alsmen erve schuldich is te weren ende dat hy al anderen voercommer die daer in were den voersz pechter altemael aff sal doen. Ende Arnt vander Hostadt vrsz heeft weder geloeft den vrsz verpechter dese voersz twe mudden rogs uut dese voerscreven erffenisse met allen hoeren toebehoerten erffelycken te gelden ende te betaelen in alder maeten ende voerwaerden gelyck voerscreven is. Besegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Gegeven int jaer ons heeren duysent vier hondert twentich ende een, opten naesten donderdach nae sunte Mathysdach.

Download