1407 mei 10 AKDOG 742 regest 128

AKDOG 742, regest 128, dd 10-5-1407
transcriptie Jan Timmers

Heinric Wolf, zoon van wijlen Gerit krijgt in erfpacht van de Duitse Orde Het Kempken voor 8 mud haver.

Wi Korstiaen van den Mortel, Dirc vanden Bleke, Ansem Gosens soen, Wijnrijc Gherts soen, Gerit Fien soen, Heynrijc Queden ende Johan Karle schepenen in Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen her Johan Clot commenduer tot Ghemert in dierre tijt, heeft uut ghegheven ende erfelijc verpacht met rade ende met wille sijns overste des Eerwerdighen heren Reynaerds van Huesen lantcommenduer der Balien vanden Bijssen ende eyn overste des huys van Ghemert ende met rade der broederen des huys voirscr eynen goeden sekeren man Heynrijc Wolf wijlen eer was Gheret Wolfs soen eyn erffenisse is gheheyten dat Kempken, beide lant ende beemde ende metten voirscr steghen die gheleghen is metten enen eynde aen des heren strate ende metten anderen eynde aen dat voerghen. erve dat Heyn gheerffpacht heeft, welc erve voirscr dat gheleghen is after neven Heynen Wolfs hof, Alsoe voert beneven Marien dochter erve ende Mertyn Eyckmans erve, also weder omme beneven der heren Groten Beemdt, met enen grave van vijf voeten wijt, buten den wal vanden grave beneven dien voirgen. beemdt, Al totten ende toe vanden aude beemdt des Oirdens erve voirscr. ende van daer also weder omme beneven des Ordens erve dat men heyt Maessbeemdt ende metten halven waterganc dien holen grave, die leet tuschen desen voirscrevene beemdt ende Heynen erve, dat hy ghepacht heeft totter steghe toe, also wederomme neven die steghe al totter voirscrevene steghen toe, die Heynrijc vorsz met desen erve ghepacht heeft. Ende over die dierste steghe behelt den Orden ende dat huys van Ghemert enen erfwech te varen ende te driven ende haer erve dat daer after gheleghen is Maessbeemdt gheheiten vorscr. daer over te ghebruken sij of die ghene die dat voirscr erve hantplichten of erfpachten. Ende Heyn voirscr heet dit voirscr erve gheerfpacht tijnde vry te hebben, want d’ Oirden ende dat huys van Ghemert dit lant selve ghebout hadden van horsten ende van beemden, ende uut desen voirghen. erve ghelijc alst gheleghen is binnen paelsteden ende met allen synen toebehoerten heeft Henrijc voirsz gheloeft den voirgen. commenduer in orber ende tot behoeff des huys van Ghemert erfelijc te ghelden viii mudde haveren des jaers, ende die te betalen jaerlix altoes op onser vrouwen lichtmisse dach, ende die haver is Heynrijc schuldich te brenghen ende te leveren, metter ghebornden maten van Ghemert binnen der heren woninghe te Ghemert op horen sulre die Heynrijc der ghewijst sal werden vanden ghenen die dat huys te Ghemert bevolen is, of bevolen sal worden, of van horen boden, Ende der Oirden voirschr. sal Henrijcke voirschr dat erve weren tijnde vrie, ende houtwasch dat der opstait of wassen sal. In orconde der waerheit so hebben wi schepen voirscr onsen seghel ons ghemeyns schependoms van Ghemert aen desen openen brief ghehanghen ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende soven x daghe inden meye.

Download