1414 juli 12, AKDOG 742, regest 172

AKDOG 742, regest 172, dd 12-7-1414
transcriptie Jan Timmers

Heinric Wolf, zoon van wijlen Gerit krijgt in erfpacht van de Duitse Orde een stuk beemd in de Maasbeemd voor 3 ½ mud haver.

Wi Kerstiaen vanden Mortel, Diric vanden Bleke, Ansem Goessens soen, Wijnric Gherits soen, Gherit Fien zoen, Heynric Queden ende Johan Karrel scepen in Ghemert tueghen in desen openen brieve dat voir ons is comme her Diric van Betghenhuesen commanduer tot Ghemert in dierre tijt, heeft uut ghegheven ende erflic verpacht met rade syns overste des Eirwerdighe heren Ywaen van Cortenbach lantcommenduer der Balyen vanden Byssen ende eyn overste des huus van Ghemert enen goeden sekeren man Heynric Wolf wilen eir Gherit Wolfs zoen was enen plac beemds die in Maesbeemt gheleghen is, ghelic als hy Heynen voirschr. daer ghelevert is ende ghemeten is voir anderhalven buenre ende eyn half sille ende Heyn begraven heet binnen sinen paelsteden metten twee siden ende metten enen eynde is die voirschrevene plac beemds gheleghen beneven des Oirdens erve voirschr. dander eynde is ghelegen beneven Heynen Wolfs erve voirsch. ende beneven den auden beemt, behoirt Heynen voirsz dat hoel vanden grave toe, ende uut desen voirschreven plac beemds heet Heynric voirschreven gheloeft den voirghenoemden commenduyr vierdehalf mudde haveren tsjaars erfliken tot behoef des huus van Ghemert ende die sal Heynric voirsch jaerlix betaelen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purifivatio ende sculdich syn te leveren hij ende syn naecomelinge binnen der heren woininghe te Ghemert opten sulre dye men hem daer wiesen sal vanden ghenen die dat voirsz huus te Ghemert bevolen is of bevoelen sal werden of van hoeren dyenre ende der oirden sullen Heynriken vursch dat erve weren voir die iiij mud haveren voirsch ende alle hout dat sal Heyn voeden tot sinen orber. In orconde der waerheit soe hebben wy scepen voirschr onsen zeghel ons ghemeyns scepestoels van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegheven inden jare ons heren duesent vierhondert ende veertyn op sente Margrieten avont.

Download