1409 febr 14 AKDOG 692, regest 145, afschrift CvB

Archief CvB 430 f40; afschrift van AKDOG 692, regest 145, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte van een deel van Varenakker (op de Molenakker) aan Dirk Timmerman geheten van Borlaar.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssoen, Geret Fyen soen, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieff dat voer ons coemen is heer Jan Clot commenduer te Gemert tot dier tyt heeft vuijtgegeven ende erffelycken verpacht met raede syns overste heeren Reynarts van Huesen lantcommenduer der balyen vanden Biessen ende met raede der brueder des huys van Gemert eenen goeden sekeren man Dierck Timmerman, diemen heyt van Boerlare een derdendeel vanden Varrenecker gelyc als Dierck met synnen gesellen dien alinghs Varrenecker gedeilt hadden, welck erve dat Diercken gemeten is voer soeven lopensaet ende twaelff roeden ende dit voerscreven erve is gelegen metter eenre syde neven Godert Kaerels erve, dander syde neven Henricx erve diemen heyt die Hoenre deen eynde aen des heeren straete dander eynde aen eenen wech die geleghen is tusschen desen erve ende die Leuecker ende vuyt dese voergenoempde erve heeft Dierck voersz heer Jan Clotte geloeft tot behoeff des huys van Gemert thoebehoerende den Duytschen Oerden vyfthien vaet rogge erffelycken te leveren ende te betaelen jaerlycx altoes op onser lieven vrouwen dach purificatio opten voersz huijse van Gemert metter geboeden maete van Gemert opten sulre vuijt dese voerscreven erve. Alle argelist ende nijevonden altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duijsent vierhondert ende negen, vierthien dagen in februario.

Download