1413 aug 24, AKDOG 666, regest 170, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f63v,f64 van AKDOG 666, regest 170, dd 24-8-1413
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een deel van het Handels Molenbroek aan Aelbrecht Timmerman, zoon van Hille van den Boegart.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wynric Gheretssoen, Gheret Fyen soen, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert thuegen in desen opene brieve dat voer ons is commen heer Jan Clots commenduer tot Gemert in diere tijt, ende heeft vuytghegeven ende erffelyck verpacht met rade syns oversten den Eerweerdighen heer IJwaen van Cortenbach landtcommenduer vanden Balyen vanden Bijessen ende een overste des huys van Gemert eenen goeden zekeren man Aelbrecht Timmerman Hyllen soen was vanden Boegart een erffenisse dat heer Dierck van Betgenhuijsen hadde doen maken tot eckerlande, welck erffenisse die ghelegen is tot eender steede heyt in dat Haendelsche Moelenbroeck, metter eenre syden ende metten eenen eynde beneven des Ordens erve voerscreven dander eijnde aen Willem Heynen soens erve ende metter ander syden beneven Willems kynder erve vander Woude, Jacop Michielssoens erve, Aelbrechts erve voerscreven, Maes Scrivers erve, Michiel Engelensoens erve was, ende dit voerscreven erve heet Aelbrecht gepacht erffelycken, thiende vrij te hebben voer vijf mud haeveren des jaers te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmisdach purificatio, metter gheboeder maete van Gemert te leveren bynen der heeren woeninghe te Gemert opten choeren sulre, Ende heer Jan Clot voerscreven als commenduer tot diere tyt heet Aelbrecht voersz gheloeft dit vrsz erve te weren vryen van enigher choerenthiende saer aff te geven erffelycken, Aelbrecht noch syn erffgenaeme vanden orden voerscreven, Ende Aelbrecht vrsz heet den huyse van Gemert tot eenen erffelycken onderpandt geset omme te sekere te weesen, in vijf erffmud haeveren voersz syn erve op die heyde ghelegen metten eenen eynde aen des Ordens erve was, dander eynde aen dien Campe die Everet Stoelwrijters was, metter eenre syden beneven Jacop Michiels soens erve, dander syde is ghelegen beneven Lemmen Poeijtvens erve was, ende dat onderpandt heet Aelbrecht vrsz gheloeft den huyse van Gemert te weren op hem ende op syn goet als men onderpanden schuldich is te weren, ende allen voercommer aff te doen, uutghescheyden des heeren chyns vanden gronde en een erffmalder rogs, dat Aelbrecht vuijt desen voerscreven onderpande schuldich is te gelden Peter Claessoen, Alle argelist altoes vuytghescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons scepenstoels van Gemert aen desen brieff ghehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duyssent vierhondert ende derthien op sunte Bartholomeus dach.

Download