1421 juli 31, AKDOG 704, regest 194

GAG inv nr 394; AKDOG 704, regest 194; dd 1421 juli 31
Uit: Dr.Th.C.Enklaar: Gemeene Gronden in Noord-Brabant in de Middeleeuwen (1941): p. 317 – 319, no. 159.

De landcommandeur van Aldenbiezen van de Duitsche Orde geeft aan zijn lieden van zijn dorp Gemert erfelijk uit het Ekerenbroek, het Oude Gemonde en alle vroenten binnen de heerlijkheid Gemert, tegen een som ineens en een jaarlijkse pacht.

Wir Ywain van Keertenbach, lantcommendur der ballien van den Byessen Duytschordens, doin kont allen luden, die dese tegenwerdige litteren soilen sien off hoeren lesen, bekennende openbeilic vur ons inde vur onse naecomelinge, dat wir mit raede, wille ende consent der visenterer des homeysters van Pruyssen, mit namen heren Wolff van Zansem, commendur tot den Raden, inde heren Pauwels, priester, die oyt tot Gemert waeren, ende vort onser gemeinre gebiediger l) inde heren des conventz Tricht des vurs. ordens uytgegeven, vercocht inde verloent haven, uytgeven inde verlenen overmitz desen tegenwerdigen brieff onsen gueden luden inde ondersaeten onsz dorps van Gemert in einen erfflicken recht te besitten, te hebben inde te behalden dat Ekerenbrueck inde de Aude Gemunde, dat des ordens erve inde eygedom was, mit den gronde inde mit allen hoeren toebehoirten; inde vortme allen anderen vroenten inde gemeynten, gelegen binnen der heirlicheit van Gemert, alsoverre a(l)s sij ons inde dem orden toebehoerende sin, ist heyde, weyde off pedel, in wat maneren sy dae gelegen sin, in dyepen off in droigen, in harden off in weyken, in buschen off in brueken, niet daerinne uytgescheiden, umb ein seker summe geltz, die sij ons guetlichen ende wale betailt haven inde die wir vort belacht inde gekent haven in orber inde profijt onser ballien vurs.; inde vortme umb einen jairliken erffliken pacht, te we ten vijftich gulden penninge, geheiten cronen, moynten des coninx van Vranckrijck, guet van golde, swaere inde gerecht van gewichte, off die werde daevur in anderen guede goulde, a(l)s der geswaeren wisselere der stat van den Busche up den dage der talingen die kiesen sal, die alle jaere te betalen inde te leveren onsz inde onsen naecomelingen tot ewigen dagen up dat heilige hogetijde onsz Heren Goetz geboirt, dat geheiten is Kirsdach; inde wir lantcommendur inde der orden vurs. soilen alle tyt heren bliven van den straeten inde van de wegen des vurs. dorps van Gemert; inde des ordens aide hairde inde dat velt bij Middelscoit gelegen, dat sal bliven liggen in denselven recht, dairt vur inne lach, in dryften tot des dorps behueff , mer des ordens laeten soilen darup meyen inde anders nyemant, gelijc sij tot hertoe gedoin haven; inde dat der orden vurtijtz honnen mannen verleent hait inde gegeven, dat soilen sij behalden, mer wy noch onse nacomelinge en solen noch en moighen niet me van den vurs. vroenten uytgeven, dan der uytgegeven is, noch curten noch smelen in egeinre wijsz, id en sij tot der gebuer behueff inde mit honnen wille; inde weirt sake, dat wij lantcommendur off onse naecomelinge vurs. mit onsen vrunden enige vroenten. off pedel irwurven, mere dan wij inde onse ondersaeten hudendages vredeliken inde rasteliken gebrukende sin, dat soilen onse onderseten gebruken inde haven gelijc den anderen, dat sij tegen ons gecocht haven, inde daevur solen sij ons off onsen nacomelingen onsen redeliken cost betalen inde richten, den wij darumb doin werden. Vortso geloven wy Ywain, lantcommendur vurs., vur ons inde vur onse nacomelingen onsen onderseten inde luden van Gemert vurs. dat vurs. Ekerenbroeck inde dat Aude Gemunde inde alle ander vroente inde gemeinte vurs. in der maeten vurs. te vrijen inde te weren vur alle diegene, die dat vurlijff off die jairgulde niet mede en betalen gelijc den anderen geburen, uytgenomen des ordens vijff guede, te weten dat guet te Hanel, dat guet ten Broeck, dat guet te Middelschoit, dat guet te Nuwen Huysen inde dat guet te Grotel, wilke vijff guede vurs. gebruken solen dat Ekerenbroeck, dat Aude Gemunde inde alle ander vroenten inde gemeinten, heyde, weyde inde pedell, gelijc vurs. is, als sij bishertoe gedoin haven, sunder enigen onraet van vurlive, van jairgulden off yet anders dae(r)aff te gelden off te doin; inde die vier gude, die des alden Dederix van Gemert waeren, te weten dat Hoffguet, dat guet up Ospdonck, dat guet te Waude bi den voirtyenden inde dat guet tot Hogen Arle inde Goyssen Knaden guet, geheiten te Kyeboym, inde vort die guede, te weten Haselbosch, ter Eyken, te Scherpenberg, ter Ynden, te Grunendale inde ter Watermolen, die des ordens waeren inde nu vererfpacht sin, die solen honne gebrueck ,hebben (?) in gemeinten, pedel, heye inde weye nae inhalt hoirer brieve; vort so geloven wij Ywa(i)n, lantcommendur vurs., vur ons inde vur onse nacomelinge onsen onderseten inde luden van Gemert vurs. ein guet genedich here te sin, te beschudden inde te beschirmen nae alle onser macht inde hen vonnisse inde recht te doin geschien, a(l)s onse vurvaders vur inde wij bishertoe gedoin haven, inde hen egeine ongewoinlike ain te sueken; vort so haven wij scepen, geswoeren manne van lene inde gemeine ondersete inde lude des dorps van Gemert vurs. geloift in guden truwen inde in rechter eydstat onsen lieven gen. heren Ywa(i)n, lantcommendur vurs., in behueff sins, sinre nacomelingen inde des Duytschen ordens vurs. guede getruwe onderseten te wesen inde alle dat te doin, gelijc wij den orden vur inde nu tothertoe bracht inde gedoin haven in gewoinliken stucken sunder alle argelist inde geverde; vort wanne die schepen, gesworen inde gebure begeren ain den here horen offgebode te leggen up honnen erve off gemeinte die sal hon der here doin leggen inde halden die koren tot des heren behueff vurs., honnen erve inde gemeinte niet te vreden inde geswoeren inde schutter te eyden, die sij kyesen, soverre sy wittich lude sin; inde die schutter sal schutten up alsulcke stoet, a(l)s die schepen inde geswoeren mit raede des heren dat setten solen, inde dat stoet sal gaen a(l)s boven inde beneden gewoinlic is; vort so geloven wir Ywa(i)n, lantcommendur vurs., vur ons inde vur onse nacomelinge onsen luden inde onderseten van Gemert vurs., die nu sin inde namails wesen soilen, dat Ekerenbroeck, dat Aude Gemunde inde all ander vroenten inde gemeynten vurs. mit allen honnen toebehoeren tot ewigen dagen te vryen erfflic inde te weren, a(l)s men erve mit rechte schuldich is te weren, beheltelic alletijt onss inde onsen nacomelingen onse heirlicheit, hoge inde lege, waranden, vogelen, vischerien, ganse leggen inde all ander stucken, toebehoerende onser heirlicheit; alle argelist, ferpelie, nuwe inde aide vonde, geistelic off wertlic, hierinne uytgesloiten. In kennisse der wairheit so haven wir lantcommendur vurs. den segel onser ballien vurs., den segel onsz huysz van Tricht, den segel onsz huysz van Bushem(?) inde den segel onsz huysz van Gemert ain desen bryeff doin hanghen. Gegeven in den jaere onsz Heren dusent vierhundert twintich inde ein up sinte Petersaevont ad Vincula.

Download