1413 jan 25, AKDOG 696, regest 168, afschrift CvB

Archief CvB 430 f26v,f27; afschrift van AKDOG 696, regest 168, dd 25-1-1413
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een akker op Boekent op de Oudestraat aan Gerit Fyen

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleecke, Ansem Goessenssoen, Wynric Geretssoen, Geret Fyensoen, Henric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve, dat voer ons is coemen heer Dierck van Betgenhuijsen Commenduer tot Gemert in dier tyt, ende heet vuijtgegeven ende erffelyck verpacht met raede syns overste der eerweerdigen heeren Ywan van Cortenbach lantcommendeur der balyen vander Biessen ende met raede der broederen des huijs van Gemert. Eenen goeden sekeren man Gerit Fyen soen eenen ackerlants die gelegen is by Boekent op die Auwestraet metter eenre syden beneven Melis erve was van der Hostadt, dander syden beneven Valkarts hooff was ende Claes Snyders erve was ende Aerts erve was van den Hoereic deen eynde aen Peter Claes soens erve ende Claes Snyders campe was, ende vuijt desen voersz erve met allen synen toebehoerten heet Geret geloeft den voergenoemden commandeur in orber ende tot behoeff des huijs van Gemert toebehoerende des Duytschen Oerden een malder erffrogs iaerlycks te betaelen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio, ende te leveren mette geboeden maete van Gemert voersz. Alle argelist vuijtgescheyden. In oerconde der waerheyt soo hebben wy scepen voersz onsen segel des scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaere ons heeren duijsent vierhondert ende derthien, op sinte Pauels dach.

Download