1409 mrt 3, AKDOG 682, regest 156, afschrift CvB

Archief CvB 430 f28,f28v; afschrift van AKDOG 682, regest 156, dd 3-3-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een akker behorende tot het goed Scherpenberg aan de Oudestraat aan Peter Claeszoon.

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dirck vanden Bleeke, Ansem Goesswynssn, Wijnric Geretssoen, Henrick Queden, Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen heer Jan Clot commendeur tot Gemert en dier tyt ende heeft vuijtgegeven ende erffelyck verpacht met raede syns oversten heer Reynarts van Huesen lantcommendeur der balyen vanden Biessen ende met raede der broederen des huijs van Gemert eenen goeden sekeren man Peter Claessn van Gemert eenen ecker lants die coemen is vander hoeve ten Scherpenberch thoe behoerende was den huyse van Gemert, welck ecker lants die gelegen is bij Boekent op die Auwestraet met beyde syden lancx neven der heeren straete, die te beyde syden van desen vrsz ecker gelegen sijn, metten eenen eynde aen Peters hoff vrsz dander eijnde vanden voirsz acker is geleghen neven eenen acker lants ghehoert totter hoeven ten Gruenendael, gelyck als dit vrsz gelegen binnen synen paelsteden, ende met allen synen thoebehoerten, daer vuijt heeft Peter voirsz geloeft voer hem ende vuijt synen erven oft naecoemelinge den huijse van Gemert thoebehoerende den Duytschen Oerden erffelyck te gelden twe mudden roggen ende twe loepen roggen ende vyf mud haeveren tsjaers met die geboeden maete van Gemert ende te leveren alle jaer erffelycke ende ommermeer ende wael te betaelen op onsen vrouwen dach purificatio dat is te lichtmisse bijnen der heeren woenhuys te Gemert opten sulre. Ende Peter heeft geleoft alle onraet te voldoen dat die vrsz ackerlants thoebehoerende is, weert van ynde te houden of van gebuerlycke rechten, ende omme te meer sekerheyt wille, ende den huyse van Gemert syns erffpachs te sekere te wesen, soo heeft Peter voirsz den huyse te onderpande geset erffelycke drie loepen saet lants die gelegen syn op die vrsz Oudestraete metter eenre syden lancx neven den wech, dander syde beneven Johan Claussoens erve ende den heeren erve Melis Maessoens erve, Diercx erve vanden Bleeke, Agnees Henricx erve, deen eynde beneven der heeren erve vrsz gelyc synen paelsteden. Dit geloeft Peter vrsz den huyse van Gemert te weren ende allen oncommer af te doen vuijtgescheyden des heeren chyns vanden gronde, ende daer toe goet ende wael doegende te maeken op hem ende op syn goet als voer drie erffmalder roggen der maeten van Gemert, Alle argelist altoes vuijtgescheyden, in oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen vrsz onsen zegel ons scependomps van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden iaer ons heeren duijsent vierhondert ende negen, drie dagen in martio.

Download