1425 jan 25, AKDOG 789, regest 205

AKDOG 789, regest 205 dd 25-1-1425
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van de helft van de Halve Speedonk aan Goyart van Gemert voor 2 mud rogge jaarlijks.

Wy Korstiaen van den Mortel, Ansem Goswynssoen, Ansem van der Heelderdonck, Wynric Gheretssoen, Maes Maessoen van Hazelbosche, Willem Wijnkenssoen ende Dyrc die Smyt scepenen in Ghemert doen cont eenygheliken dat voer onss is ghestaen der Eerbare gheestelyc in gode, onss lieve gheminde heer, heer IJwaen van Cortenbach lantcommanduyr der balyen vanden Byessen Duyts Ordens, here des dorps van Ghemert ende heeft verleent, uytghegheven ende erfeliken verpacht vander orden weghen Godert van Ghemert wittighe soen Dyrcs van Ghemert wilen die helft van enen beempt gheheiten die half Speecdonck mit allen synen graven al omme pleghe te vreden, gheleghen inder herlicheit van Ghemert mitter eenre siden neven erfenissen heren Darken Nuwenhuse toebehort, ende dander side neven erfeniss Ansem Goswijns ende Dyrcs Tax datter heren te wesen plach mitten enen eynde aen erffenysse Melis van der Hofstat gheheiten Droghemans campe ende dander eynde aen die ghemeynt van Ghemert als hy sede, dats te weten omme twee mudden rogs jairlics ende erfelics pachts der maten van Ghemert cusbers corns allen iaren op onser vrouwen lichtmys dach den vorsz verpechter van den vorsz pechter te ghelden erfeliken ende te betalen ende opten huse opten coren sulren te custen ende te leveren inden dorpe tot Ghemert. Vort soe heeft gheloeft onse here die verpechter vorsz den voirscz pechter dese helft van desen beempt vorsz over twee mudden rogs erfpachs van allen anderen voercommer daer in wesende te vrien erfeliken ende te weren. Ende Goedert pechter voirsz heeft weder gheloeft als principale den voirsz verpechter dese twee mudden rogs erfpachts vorsz allen jaren op die scoutdaghe daer af te ghelden ende te betalen ende als principale sculder opten sulre voirsz opten huse tot Gemert voirsz te leveren. Beseghelt mitten ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert. Int jair onss heren dusent vierhondert twyntich ende vyve op sente Pauwels dach conversio.