1425 jan 25, AKDOG 789, regest 205, afschrift CvB

Archief CvB 430 f25, f25v; afschrift van AKDOG 789, regest 205 dd 25-1-1425
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van de helft van de Halve Speedonk aan Goyart van Gemert voor 2 mud rogge jaarlijks.

Wy Korstiaen van den Mortel, Ansem Goesswynss, Ansem van der Heelderdonck, Wynric Geretssoen, Maes Maessoen van Haselbosch, Willem Wyntgenssoen ende Dierck die Smet scepen in Gemert doen condt eenen iegelyck dat voer ons is gestaen die Eerbaere gheestelycke goede ons lieve ghemynde heer, heer IJwan van Cortenbach lantcommandeur der balyen van der Byessen Duijts Oerdens, heere des dorps van Gemert ende heeft verleent, vuijtgegeven ende erffelycken verpacht vanden oerden weeghen Godert van Gemert wittige soen Dircx van Gemert wylen die helft van eenen bempt geheyten die half Speedonck met allen synen graven al omme plegen te vreden, geleghen inde heerlyckheyt van Gemert metter eenre syden neven erffenisse heeren Darcken Nouwenhuijs toebehoerende, ende dander syde neven erffenisse Ansem Goeswyns ende Dircx Cox dat den heeren te weesen plach metten eenen eynde aen erffenisse Melis van der Hostadt geheyten Drogmans campe ende dander eynde aen die gemeynte van Gemert als sy seyde, dat te weten omme twee mudden rogs jaerlicxs ende erffelycxs pachts der maeten van Gemert cusbers choerens allen iaeren op onser vrouwen lichtmisdach des vrsz verpechtere van den voirsz pechter te gelden erffelycken ende te betaelen ende opten huijse opten choeren sulre te custen ende te leveren inden dorpe van Gemert. Voert soo heeft geloeft onsen heere die verpechter voersz den voerscreven pechter die helft van desen bempt vrsz over twee mudden rogs erfpachs van allen anderen oncommer daer in wesende te vrijen erffelycken ende te weren. Ende Goedert pechter voersz heeft weder gelooft als principaele den voersz verpechter dese twe mudden rogs erfpachts vrsz allen jaeren op die schoutdaghen daer af te gelden ende te betaelen ende als principael schulder opten sulre vrsz opten huyse tot Gemert vrsz te leveren. Bezegelt metten gemeynen zegel ons schependomps van Gemert. Int jaer ons heeren duysent vierhondert twentich ende vyve op sinte Pauwels dach conversio.

Download