1409 febr 14 AKDOG 674, regest 147

KADO inv nr 674, regest 147, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Saeldenneve het Kalvereeuwsel uit het Hofgoed.

Wi Kerstiaen van den Mortel, Dirc van den Bleecke, Ansem Goessens soen, Gheryt Fien soen, Wijnric Gherits soen, Henryc Queden ende Johan Kaerrel, scepenen in Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen her Diric van Betgenhusen commanduer tot Ghemert tot diere tijt ende heeft uijtghegheven ende erfelic verpacht met wille ende met rade sijns overste heren Reynarts van Huesen lantcommenduer der Balyen van den Biessen ende met rade der brueder des huys van Ghemert, enen goeden zekeren man Willem Saelden neve een erfenis is ghenoemt dat Calvereusel dat toe behorende was den hofgode ende is gheleyghe metter eene syde beneven des herenstrate dander side van den voirschr. erve is gheleghen neve Willems erve des pechters voerschr. ende voert beneven Aleiten kynderen erve van den Beken en beneven Gherit kynd. erve van den Gruenendale ende after beneven Melys kynd. erve van den Broec en dat ander eynde is gheleghen aen Henryc Maessoens kynd. erve ende Johans erve van Berwout ghelyc als dit voerschr. erve gheleghen is binnen syne paelsteden ende met allen synen toebehouten daer het Willem voerschr. gheloeft den commendeur voerghenoempt tot behoef des huys van Gehemert toe behorende den Duytsche Orden twee mud rogghen sjaers erfelike die sal Willem voerschr. ende syne naecomelinghe jaerlix altoes betalen op ons lieve vrouwen dach purificatio ende te leveren metter gheborder maten van Ghemert op ten huse van Ghemert opten sulre ende Willem voirschr. en sijn naecomelinghe sullen die voersz erve bruken ende besighen tot eweliken daghen als voer hoer erve van dese twee erfmud rogge voerscr die sy den huse voerscr jairlix daer uyt ghelden sullen.
Alle arghelist of nyet ende altoes uytghescheiden. In orconde der waerheit soe hebben wy schepenen voerscr. onsen zeghel ons ghemeyns scependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inde jare ons heren dusent vierhondert ende neghen veertien daghe in februaris.

Download