1409 febr 14 AKDOG 795 regest 137 afschrift CvB

Archief CvB 430 f29; afschrift van AKDOG 795, regest 137, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van heer Wautgers Stuk aan de Oudestraat bij het Hagelkruis aan Peter Claeszoon.

Wy Korstiaen van den Mortel, Dierck van den Bleeke, Ansem Goessenssoen, Geret Fyensoen, Wijnric Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieven, dat voer ons is coemen heer Dierck van Betgenhuysen commendeur tot Gemert tot dier tyt, ende heeft vuijtgegeven ende erffelyc verpacht met raede syns oversten heere Reynarts van Huesen lantcommendeur der balyen van den Biessen ende met raede der broederen des huys van Gemert. Eenen goeden sekeren man Peter Claessoen eenen ecker lants op de Auwe straet is geheyten heeren Wautghers Stucke, ende is gemeten voer vier loepensaet lants voer elck loepensaet vijftich roeden gemeten, dat lant is gelegen op die Auwe straet aen dat Haegelcruys metter eenre syde neven den wech, dander syde neven Ransecker Willems erve Henrick Maessoens soen, ende metter derder syde neven Katherinen erve Ghevarts was van Gruenendael, Ende Peter heeft eenen heymaet met desen vrsz stuck lants met eenre syessen te meyen, gelyc die ander laeten hy ende syn naecoemelingen opten Auder Harden dat den Oerden altoes toebehoerdt heeft, Haenrevelt, oft waert gelegen is binnen de palen van Gemert, Ende altoes ten goeden tyt, ende met diere heyden voirscreven en gheen landt te bedryven, dan Peter voorsz van den heere van Gemert heeft, soe waer dat gelegen is binnen de paelen van Gemert, Ende Peter voersz heeft den vrsz commendeur geloeft tot behoef des huijs van Gemert, vuyt desen vrsz stuck landts erffelyck te gelden acht vaet roggen ende twelf ellen goets vlessens laekens tsjaers voer den heymaet, ende te betaelen opten heere huys van Gemert, den rogge opten sulre, metter geboeden maete van Gemert altoes op Onsen Lieven Vrouwen dach purificatio, ende dat laeken te betaelen opten heyligen pinxtdach. Alle argelist altoes vuijtgescheyden. In oerconde der waerheyt soo hebben wy scepen vrsz onsen segel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brieff gehangen, ende gegheven int jaer ons heeren duijsent vier hondert ende negen, verthien dage in februario.

Download