1421 febr 27, AKDOG 727, regest 186

AKDOG 727, regest 186, dd 27-2-1421
Transcriptie Jan Timmers

Ywan van Cortenbach van de Duitse Orde geeft in erfpacht aan Jan Jan Hannen van Kieboom 3 zillen en 10 1/2 roeden in de Haag in de Herenbeemden voor 8 vaten rog jaarlijks.

Wy Dyrc Loyen neve, Ansem Goswyns soen, Jan Gheverts, Melis vander Hofstat, Maes Maessoen van Haselbosch, Wynric Gheretssoen ende Ansem vander Heelderdonck scepenen in Ghemert doen cont een ygheliken dat voer onss is ghestaen der eerber gheesteliken in gode onss lieve ende gheminden her, her Ywaen van Cortenbach lantcommenduyr der Balyen vanden Byessen Duyts Ordens, heer des dorps van Ghemert ende heeft verleent, uytghegheven ende erfeliken verpacht Johannen wittighe soen wilen Jans Hannen soen Kijnbomen was, drie zillen erfs ende elfte halve rode gheleghen in die Haghe in diere heeren beemde met allen synen toebehorten binnen den palen van Ghemert mitter eenre siden neven erfenisse Willem Heynen soens ende metten ander siden neven erfenisse Jan Blodemans, als sy seden. Dats te weten omme acht vaet rogs jaerlycs ende erfelycs pachts der maten van Ghemert allen jaeren op onser vrouwen lichtmys dach, den vorsz verpechter vanden vorsz pechter te ghelden ende te betalen ende opten coren sulre tot Ghemert opten huse aldair te custen ende te leveren. Voert soe heeft gheloeft die lantcommenduyr vorsz den vorsz verpechter Jan dese vorgen erfenisse mit allen synen toebehorten over desen vorsz erfpacht van al anderen vorcommer dair in wesende te vryen erfeliken ende te weren alsmen erfenisse voer erfpacht altoes sculdich is te weren. Ende Johan pechter vorsz heeft weder gheloeft als principael sculder den vorsz verpechter desen vorsz erfpacht uten vorsz erfenissen opten vorsz scoutdach ghelyc vorscr is alle jaren te ghelden te custen, te leveren, ende wael te betalen den verpechter vorsz. Beseghelt mitten ghemeynen seghel onss scependomps van Ghemert inden jaer onss heren dusent vyerhondert twyntich ende een, op irsten donresdach nae sente Mathysdach.

Download