1409 febr 14 AKDOG 674, regest 148

KADO inv nr 674, regest 148, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Hendrik Maessoen goederen uit het hofgoed: het Groot Geroot, Het Kleike en de oude leemkuilen

Wi Korstiaen van den Mortel, Dirc van den Bleke, Ansem Goessens soen, Wijnric Gherits soen, Gheryt Fien soen, Henryc Queden ende Johan Kaerrel, scepenen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen her Diric van Betgenhusen commanduer tot Ghemert tot dierre tijt heeft uijtghegheven ende erfelyc verpacht met rade sijns overste heren Reynarts van Husen lantcommenduer der Balyen van den Biessen ende met rade der brueder des huys van Ghemert, enen goeden zekeren man Willem Henryc Maessoen een erfenis heyt dat Groet Gheroedt met syne grave om gaens alsoe verre als die paelstede bewisen
ende voert twee stucken landts die ghelegen sijn bij die Berchlaeren te beiden sijden vanden weghe
en een stuc lands heyt dat Cleycke ende is ghelegen tusschen Goessen Knoeden erve ende Dircs ende Jans erve van Strybosch
ende die oude leemculen die gheleghen sijn metten eenre syden neve die vurtsten laeren ende die voert ende alsoe voert weder om neve dien wech die gheet doer die leemcule neven Goessen Knoeden erve ende alsoe wederom neven den Slotelbosch ende neven dat waterlaet weder totten laeren toe ende neven dat waterlaet sal enen openen wech bliven te varen ende te driven allen den ghenen dies behoven tot horen erven te comen
ghelijc als al dese voirscr erfenis gheleghen is binnen horen paelsteden die comen is van den Hofgoede ende den huse van Ghemert toe behorende was daer van heeft Willem voerschr. gheloeft tot behoef des huys van Ghemert den voerghenoemden comendeur twee mud rogs tjaers erfeliken te ghelden ende jaerlix te betalen opten woenhuys te Ghemert opten sulre altoes op ons lieven vrouwen dach purificatio ende te leveren metten gheborden maten van Ghemert uyt desen voerschr. onderpanden.
Alle arghelist of nyebonde altoes uytghescheyden in orconde der waerheit soe hebben wy schepenen voerscr. onsen zeghel ons ghemeyns scependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inden jaer ons heren dusent vierhondert ende neghen veertien daghe in februaris.

Download