1421 febr 9, Uitgifte in erfpacht van het goed Ter Ynde

AKDOG inv nr 659, regest 183, dd 9 febr 1421
Transcriptie Jan Timmers

Schepenen van Gemert oorkonden dat heer Ywan van Cortenbach aan Johan van Leenen (Leeuwen?) een deel van de hoeve Ter IJnden in erfpacht heeft gegeven. Het gaat om huis met hof, de huysecker en een kamp land, gelegen op Boecout in Gemert met het recht op heide te maaien en zijn beesten te weiden op de gemeint. De jaarlijkse lasten zijn 6 1/2 mud rogge en 4 vaten raapzaad, naar de maat van Gemert te betalen op 2 februari, en van 12 el vlaslaken, 6 maten boter, 100 eieren, 8 jonge hoenders te betalen op Pinksteren. Verder 8 voeder turf te leveren als het droog is.

Wij Ansem vander Helderdonck, Maes Maessn was van Haselbosch, Wynrick Gheretssn, Melis Melissn vander Hostat, Johan Gevertssn, Ansem Goessenssn ende Dierck Johan Loeyen neefs zwager was, scepen in Gemert tugen in desen openen brieve dat wij gehoert hebben ende verstaen van onsen lieven genedigen heer van Gemert heer Ywan van Cortenbach lantcommendeur vanden balyen vanden Byssen Duijts Ordens dat hij van des huys wegen van Gemert erffelick verpacht heeft Johan die men hiet van Leennen (Leeuwen?) in zynne helen bedde een sdeels vanden hoeven Ter Ynden te weten die huysinghe metten hoeve metten huysecker ende metten andere campe gelegen te Gemert gheheyten Boecout metten eenden zyden beneven des heren straet deen eynde te Meldelschot waert beneven den Wedecker dander zijde gelegen beneven den huysecker van daer voert beneven Ansem Goessens zoens erve ende beneven een stuck lants hoert totten goede Te Eeyken ende voert beneven Melis erve was vander Hostat weder al tot des heren straet toe. ende die voergenoemde lantcommendeur heeft Johan vrsz metten guede vrsz verpacht die vryheyt dees goets gelick als hier nae ghescreven steet. Inden tegerwordigen brieff . In den yersten sal hy den heymaet hebben met eenre scheysen te meyen op des ordens aude harde, Haenrevelt off waert gelegen is by Mydelschot bynnen Gemert op dat voergenoemde goet te brucken ende altoes te goeder tyt te meyen. Ende die beesten daer Johan vrsz off zijn naecoemelinghe dit voergenoemde goet Ter Ynden mede toelen sal ende bedriven, die sullen op des ordens gemeynt gaen heyde weyde ende pedel ende zynnen toerff te steken op dat goet te besingen gelick den anderen erffpachteren ende daer aff en sal Johan noch zijn naecoemelinge den orden nyemet al… off scattinghe off onraet te geven vanden vrsz gemeynten gelegen bynnen Gemert ende Johan vrsz sal alle gebuerlicke rechten van die guede houden ende doen gelick den anderen gebueren ende der kercken van Backel haer pachten gelick als dat alinge goet voer plach den pape den custer ende dat voer aenden kerckhoeff ende die haelff ynde te houden voerden hoeve aen die Boecouts ecker ende uut dese vrsz goede gelick alst gelegen is bynnen zynne paelsteden met allen zynnen toebehoerten daer heeft Johan vrsz geloeft den voergenoemden lantcommenduer tot behoeff des huys van Gemert eerstelicken uut te gelden soevendalff mudde roggen tsjaers ende vier vaet rubzaets yegelick jaer met eenen nyeuwen sacke te betalen rogge ende zaet tot onser liever vrouwen lichtmysse te leveren op des heren coeren sulre te Gemert metten geborder maeten ende voert die zeynde twelff ellen goets vleschens lackens, sees maten boteren, hondert eyer, acht jonger hoenre te betalen die zeynde jaerlix altoes des Pynxtens opten huyse van Gemert ende voert acht voeder toerffs yegelick jaer in te vueren den huyse van Gemert erffelicken vanden Pedel als des toerff droch is des huys van Gemert opten Pedel ende die voergenoemde lantcommenduer heet Johan geloeft van des huys wegen van Gemert dit vrsz goet Ter Ynden erfelicken te weren voer alsulken jaer pachts als dese brieff begrijpt ende al sonder argelist in orconden der waerheyt soe hebben wy scepen vrsz onsen zegel ons gemeyns scepestoels van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden jaere ons heren duysent vier hondert twentich en eyn op groet vastelavont.

Op de achterzijde:

Die hoef Ter Ynden aan Boecout gelegen aen die Cranenbraken ynde