KADOG 661, regest 159, dd 25-5-1409

KADOG 661, regest 159, dd 25-5-1409

Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door de commandeur van Gemert van het huis en het goed Te Groenendaal met omschreven grenzen aan Willem Fien, zoon van Willem Berniers van Erp, met bijbehorende beschreven rechten voor jaarlijks twee mud rogge, vier vaten raapzaad, twaalf ellen vlas laken, zes maten boter, honderd eieren, acht jonge hoenders en acht voeder turf uit de peel te leveren op het huis van Gemert als de turf droog is.
De begrenzing is: langs de Oudestraat, naast het erf van Peter Claus en het erf van Agnes Heynrix en haar kinderen, naast de kamp die van Henrik Corstinenzoon was tot aan de herenstraat en dan weer naast het erf van Willem (de koper) en het erf van Melis Maas en Johan Maes en de kinderen van Rover, het erf van Dirk van den Bleek, Maes de Scriver en Willem Fien (de koper) tot de straat toe.

Wij Kerstiaen vanden Mortel, Diric vanden Bleec, Ansem Goesenszoen, Wynric Gheritszoen, Gherit Fienzoen, Heynric Queden ende Johan Kaerrel scepen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen Her Dirycke van Betgenhuesen commenduer tot Ghemert in dyerre tijt ende heeft uut ghegeven ende erflic verpacht met rade ende met wille sijns overste des eirwerdighe heren Ywaen van Korttenbach lantcommenduer der balyen vanden Bijssen Duytschen Oirdens ende met rade der brueders des huys van Ghemert enen goeden zekeren man Willem Fien zoen ende Willem Bernyers soenszoen was van Erpe te wete die husinghe metten hostat ende metten hove gheheiten te Gronendale ende metten lande dat gheleghen is totten weghe toe datmen heit die Aude straet, alsoe omme beneven Peter Claus soens erve ende Angnesen Heynrix erve ende horre kijnderen ende voirt beneven dien campe die Heynric Corstinensoens was tot des heren straten toe, van daer wederomme beneven Willems erve voirscr ende Melis Maessoens erve was Johan Maessoens erve Rovers kijnderen erve omme beneven Dirx erve vanden Bleec, werderomme beneven Maes Scryvers erve ende Willems erve voirscr al totten straten toe behoudeliken en yegeliken sijnre weghe die hoir erve d’overbrucken moeten ende sculdich sijn te weghen. Ende Willem voirscr heet dit ontfangen met alle sine toebehoirten ende rechten ghelijc als hier nae bescreven staet. Inden yrsten sine torf te steken opte pedel die Willem of sijn naecomlinge op dit voirscr goet besigen; ende den heyemaet sal Willem hebben met dien voirscr goede met eenre scheyscheren te mayen hij of dieghene die dat goet besitten sal op des oirdens aude harde haenrevelt of waert ghelegen is binnen den palen van Ghemert; ende die beesten die Willem voirscr of sijn naecomelinge of wie dat voirscr goet hantplicht houden op dien voirscreve goede mede te bedryeven, die sullen des oirdens ghemeynt te Ghemert heyde ende weide brueken ende besyghen erfliken; daer af en sal Willem voirscr of wye dat goet besit den heren of nyemont anders en ghaen onraet ghelden van scattinghen noch van beden of vande ghemeijnt te hueren; mer of Willem voirscr of wie dat goet besit andere guede hadden inden voirscreven dorpe te Ghemert d’af sullen sij ghelden ende dyenen ghelijc den anderen ghebueren; ende alle gheburlike rechten houden ; voyrt sal dit voirscr goet houden dat vaec opten nuwengrave teghen den Kyesselbaemt; ende dat vaec te Bakel aenden kerchof; ende de kercken van Bakel behoudende hore rechten; ende uut desen voirgenoemde goede met alle sinen toebehoirten ende rechten ghelike alst daer ghelegen is binnen dine paelsteden soe heet Willem voirscr gheloeft voir hem ende voir sijn naecomelinghe den voirscreven commenduer erfliken te ghelden tot behoef des huys van Ghemert twe mudde roggen ende vier vate ruebsaets tsiaers ende die sande te weten twelf ellen goets vleschens lakens, sesch maeten boteren, hondert eyer, acht jonge hoenre ende acht voeder torfs in te vueren des jaers vanden pedel tot in der heren scure ynt hof te Ghemert als des huus torf droech is, ende die voirscr twee mudde rogghen ande die vier vate ruebsaets sal Willem jaerlix betalen altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio ende sculdich sijn te leveren metten gheborden maeten van Ghemert opten coren sulre binnen d’heren woninghe te Ghemert ende die voirgenoemden sande is Willem voirscr of sijn naecomelinge jaerlix sculdich te betalen altoes opten heylegen pynxt dach ende te brengen opte huse van Ghemert te weten laken boteren eyer ende hoenre voirscr. Alle arghelist altoes uut ghesceiden in desen voirscrevenen voirwarden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen vorscr onsen zieghel ons ghemeyns scepestoels van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vierhondert ende neghen opten heylegen pynxtavont.