1421 juni 25, AKDOG 711, regest 193

KADO inv. nr. 711, regest 193, 25-6-1421
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Ywan van Cortenbach van een eeusel op de Nuwe Graaf aan de kinderen van Peter Claussoen

Wij Dyrc Loyen neve, Ansem Goswijnssoen, Jan Ghevertssoen, Melis vander Hosstat, Wijnric Gheretssoen vande Vondervort, Maes Maessoen van Haselbosche ende Ansem van den Heelderdonc, scepenen in Ghemert doen cont eenygheliken dat voer ons is ghestaen den eerber gheesteliken in gode, onse lieve ende ghenedigde here her Ywaen van Cortenbach, lantcommendeur der Balye van den Byessen Duyts Ordens, here des dorps van Ghemert. Ende heeft verleent, uytghegheven ende erfliken verpacht, Clause, Arnde, Petere, ende Willem ghebruederen, Margrite ende Katherijnen ghesusteren, die alle wittighe kijnderen sijn Peter Claus soen wilner, een eusel aen den nuwen greve gheleghen in die dyngbanc van Ghemert mitter eenre side neve erfenys der kijnder vorsz. ende metter ander sijden neven de nuwen greve ende mitter enen eynde aen erfenisse dat Dyrck Jans Roverssoen was, ende metten anderen eynde aen den wech vanden nuwen greve als hij sede, met allen hare toebehoren dats te weten omme acht vaet rogs der mate van Ghemert alle jare op onser vrouwen lichtmys dach den vorsz verpechter van den vorsz pechteren te ghelden erfeliken ende te betalen . Ende opten coren sulre op ten huse tot Ghemert te cussen ende te leveren. Vort soe heeft gheloeft die verpechter vorsz de vorsz pechteren dit vorsz erfenisse met allen sijnen toebehorten met dese vorsz acht vaet rogs der mate vorsz van al anderen voercommer daer op wesende te vrien erfeliken omme te weren. Ende alle die vorsz pechteren hebben weder gheloeft als principaele sculderen den vorsz verpechter dese vorsz acht vaet rogs … vorsz onderpande mit alle sijne toebehorten ghelijc vorsz is teghelden erfelyc ende te betaelen. Beseghelt mitten ghemeyne seghel onss scependomps van Ghemert int jaer onss heren dusent vierhondert twentich ende een, des donresdaghes nae pinxterdach.

Op de achterzijde: kynder Peter Claes van viii vaten rogge commende van rynen eussel aenden nuwen graeff gelegen.

Download