1408 juni 5 AKDOG 693 regest 130 afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f51,f51v van AKDOG 693, regest 130, dd 5-6-1408
Transcriptie Jan Timmers

Overdracht van een huis en hof aan de Beek door Johan Gerits Wolf en zijn tante Haywich aan de Duitse Orde.

Wij Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessenssoen, Geret Fyensoen, Wynric Geretssoen, Henric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat voer ons is coemen Johan Wolf wylen eer was Geret Wolfssoen in synen heelen bedde met Haywijghen synre moijen die Geret syns vaders suster was met haeren gekoren momber die haer den schoutet gaff metter vonnis ende met recht. Ende hebben saemenderhandt ende over ghescheyden, overgegeven ende opgedraeghen heer Dierck van Bethgenhuyssen commanduer tot Gemert tot diere tyt, huys ende hoff metten erve dat daer toe behoerende is, als Johan Wolf voerscreven ende Haywyghen toebehoerende was, dat gelegen is te Gemert aen die Beec metter eenre syden, neven Aleyten Snydders erve vander Beecke ende hoeren kynderen, ende dander syde neven Gielis erve was vanden Broke, ende Jan Soenkens soens erve was metten eenen eynde daer die huysinghe op steet neven des heeren straete, dander eynde neven die steghe aent Goerswinckel, gelyck als dit voersz erve geleghen is bynnen synen paelsteden, ende metter huysinghe die daer op steet. Daerop hebben Johan Wolf ende Haydewych met hoeren momber voersz samenderhant op verteghen met eenen halm met hande ende met monde totten Oerden behoeff. Ende in urber des huys van Gemert. Voert meer soe heeft Johan Wolf voerscreven ende Hadewych met hoeren momber geloeft op hoer ende op al hoer goet, dat overgeven van desen voergenoemden erve. Ende dat verthyen daer op vast ende stedich te houden tot ewelycken daege toe. Ende den oerden te weren alsmen erve schuldich is te weren. Ende alle voercoemmer af te doen, die men van erve schuldich is te doen. Alle argelist of nijevonden altoes vuytgescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende achte opten iersten dynsdach in die wedemaent.

Download