1409 febr 14 AKDOG 674, regest 149

KADO inv nr 674, regest 149, 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde geeft in erfpacht aan Willem Fyenzoon een akker van 7 lopense en 17 roeden uit het Hofgoed op de Oudestraat langs de Doregraaf.

Wi Kerstiaen van den Mortel, Diric van den Bleke, Ansem Goesens zoen, Gherit Fien zoen, Wijnric Gherits zoen, Henric Queden ende Johan Karral, scepenen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir ons is comen her Dirick van Betgenhuesen commanduer tot Ghemert tot dere tijt ende heeft uijtghegheven ende erfelic verpacht met rade sijns overste heren Reynarts van Huesen lantcommenduer der balijen van den Byssen ende met rade des broeders des huus van Ghemert, enen goeden zekeren man Willem Fien zoen enen acker lands met sine toebehoirten, is comen van den hofgoede, die hem ghelant (?) ende ghemeten is voir soeven loopensaets lands ende xvii roeden, vijftich roeden voir elc loepsaets ghemeten, welc erve dat ghelegen is metten enen eynde aen die Audestrate, dander eynde aan Ansem Goessens soens erve, metter eenre side der heren erve ende Maes Scryvers erve ende Jans sijns broeder, dander side is ghelegen is ghelegen neven eyn waterlate heit die Doirgreve. Ende Willem sal dat waterlaten houden, alsoe verre alst desen voirscreven erve toebehoirt te houden. Ende uijt desen voirscreven ackerlants alsoe verre als die paelsteden bewiesen heeft Willem voirscr. gheloeft, voir hem ende voir sijn naecomelighe, den commenduer voirscr. tot behoef des huus van Ghemert sestyen vaten rogghe sjairs erfelic te ghelden ende te betalen, jaerlic altoes op onser lyeven vrouwen dach purificatio ende ter leveren metten gheborden maeten van Ghemert inde sijn woonhuus opte sulre. Ende Willem voirscr. ende sine naecomelinghe sullen hebben enen erfwech die voirscr. erve ten ghebrueken ende dat gaet te guden Gronendale ende altoes ter goeden tijt ende ter minste scaden over dien goede te varen of te gaan van des heren strate over den misthof van den voirschrevene goede alsoe vort tot Willems voirsc. sine erve toe ende alleweghe naeder minster scaeden. Alle arghelist of nyet ende altoes uutghesceiden in orconde der waerheit soe hebben wi scepenen voirscr. onsen zieghel ons ghemeyns scependoms van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven inde jare ons heren duesent vierhondert ende neghen veertyen daghe in februarius.

————————–
Aantekening uit Bossche Protocollen 1194, f123 dd 29-6-1424
Willem Willem Barnierss. heeft opgedragen aan Michel Jansz. die Cuper 7 lopense akkerland in het gericht van Gemert aan die Doergreve en aan de Oudestraat.
Willem had die akker in pacht gekregen van Dirk van Berchhuzen commandeur van Gemert.

Download