1409 febr 14 AKDOG 679, regest 151, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f70, f70v, f71; van AKDOG 679, regest 151, dd 14-2-1409
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van huis en hof Het Neylant met toebehoren afkomstig van het goed Scherpenberch aan Johan Hendrik Korstynen

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleeke, Ansem Goessenssn, Gerit Fyen soen, Wijnric Geretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tueghen in desen openen brieve dat voer ons is commen heer Joest van Middelborch priester, bewaere des huijs van Gemert tot diere tyt, heeft vuytgegheven ende erffelyck verpacht met rade syns overste heer Reyners van Husen lantcommenduer vanden Byessen ende met raede der bruederen des huys van Gemert eenen goeden zekeren man Johan Henrick Corstyenen soens soen was, een deels der hoeven te Scherpenberch, dat is te weten huys ende hoff met eenen campe erfs heyt die Neijlant, welck erve vrsz ghelegen is aen Boecout metten eenre syden lancx neven des heeren straet dander syde vanden selven erve ende metten eenen eijnde neven Melis Maessoens erve, dander eynde is ghelegen beneven den huijsecker des ordens erve vrsz thoebehoerende den goede ten Broeck, Item dae toe twe stucken landts, die ghelegen syn op die Boeckensecker dat een metten eenre syden neven Johans erve vander Sandtvoert, dander syde is ghelegen beneven erffenisse ghehoert totter hoeven ter Eycken, deen eynde aen Smets erve, dander eynde aen des heeren straet, dat ander stuck lants is ghelegen metter eender syden neven Jans erve vander Zantvoert voersz, ende voert neven Aert Eyckmans kynder erve, ende neven erve heyt Mussenberch, deen eynde aen dese voerscreven straete, dander eynde aent goet tot Haselbosch, Item noch een stuck lants ghelegen metten eenen eynde aen die Mortelsche straet, ende aenen dat goet tot Haselbosch voerscreven, gelyck als alle dese vrsz erffenissen ghelegen is bijnnen haeren paelsteeden ende met alle hoere thoebehoerten, ende metten rechten die dit vrsz goet heeft dat is te weten dat Johan voersz of syn naecoemelingen den heymaet hebben sullen gelyck den anderen laeten, heyde ende weyde te meijen op des ordens Alde Harde, Haenrevelt of waert ghelegen is bijnen den paelen van Gemert, tot behoef des voerscreven erffs dat daer mede missen ende te bruijcken ende niet voerder, ende voerscreven beesten daer Johan off syn naecomelingen dat voersz erve met bedrijft ende myst te maeken, ende op die vrsz goede helt te Scherpenberch, die sullen des ordens ghemeynt te Gemert heyde ende weyde bruycken ende besinghen, ende daer op weyden, gelyck den anderen laeten beesten, ende daer niet af te gelden vander ghemeynt hueren, ende off Jan voerscreven off syn naecomelinghe andere erve off have hebben bynnen den voerscreven dorpe daer aff sal hy doen, ghelyck den anderen ghebueren, ende Johan off syn naecomelinghe voercreven sullen allen ghebuerlycke rechten houden ende doen, ghelyck den anderen ghebueren op dat voerscreven goet te Scherpenberch, ende der kercken van Baekel haer rechten te blijven ende vuyt dese voerghenoemde goede heeft Johan vrsz gheloeft voer hem ende voer syn naecomelinghe heer Joesten voersz tot behoeff des huijs van Gemert soeven mud roggen tsjaers erffelycken te gelden, ende te betaelen jaerlycx altoes op onser liever vrouwen dach purificatio, ende te leveren op ten huijse van gemert op ten solder metter gheboeder maeten van Gemert, Ende Johan vrsz heeft den orden ende den huyse van Gemert dit voersz goet veronderpandt met twe mudden roggen ende vier vate, dat is te weten een en twentich vate roggen erffelycken die Johan geldende heeft van Dierck Pluchaes zoens kynderen, vuijt eenen goede aen gheen Hoge IJnde ghelegen by Middelschote, ende vuijt eenen stuck landts heyt die Rulle, ende voert soeven vate erffroggen in eenen plack beempts ghelegen int Goerswinckel tusschen erffenisse Johan Karrilis ende Jans vander Zantvoert ende in eenen plack beempts ghelegen after Middelschote tusschen des ordens erve voersz metten eenen eynde aen Johan Loyen neefs erve ende desen voerscreven onderpanden heeft Johan vrsz den orden gheloeft te weren als men onderpanden schuldich is te weren, ende alle voercommer daer aen aff te doen vuytghescheyden des heeren chyns vanden gronde, ende daer thoe goet ende wael doegende te maken op hem ende op syn goet ende op desen voergenoemden onderpanden, daer hebben op vertegen met eenen halm, met hande ende met monde, tot behoeff des huys van Gemert Wynrick Hanrick Gerets, Jans brueder voerscreven ende Jacop syn swaeger ende Korstine, Kathelyne, Geertruyt ende Agnesen syn susteren met haeren momber, die hoer met vonnis ende met recht ghegeven wart, ende aen dese voerscreven onderpanden, daer Johan vrsz dat voersz goet te Scherpenberch mede veronderpandt heeft, daer en heeft der orden egheen recht aen, voer ander tyt, dat hon dit voerscreven goet te Scherpenberch metten onderpanden op queem als voer den pacht, off dat den orden saer metten recht aen queem, Alle argelist off nijevonden altoes vuyt ghescheyden, In orconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scependomps van gemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende neghen verthien daghe in februario.

Download