1407 mei 14 AKDOG 685 regest 129

KADOG Invnr.685, regestnr.129, dd 14-5-1407
Transcriptie Ad Otten

Commandeur Jan Clot geeft in erfpacht uit aan Gerit Scheynken het goed Ter Watermolen met bepalingen over de wrijfmolen, het onderhoud van de dijken, de sluis en de loop van de watergangen bij de watermolen en de rechten die aan het goed verbonden zijn.
Jaarlijkse pachtsom is 8 mud rogge, 4 vaten raapzaad, 12 el laken, 100 eieren, 6 maten boter, 8 hoenders, 8 voeder turf

Wij Kerstiaen van den Mortel, Diric vanden Bleke, Ansem Goessenssoen, Gheryt Fiensoen, Wijnrijk Gheritssoen, Henryc Queden ende Johan Kaerrel, schepen in Ghemert, tughen in desen openen brieve dat vair ons is comen Heir Jan Clot, commenduer tot Ghemert tot dierre tijt heeft uytghegheven ende erfelyc verpacht met rade sijns oversten heren Reynarts van Husen, lantcommenduer des Balyen vanden Biessen ende mit rade der der Brueder des Huys van Ghemert, enen goeden zekeren man Ghereyt Scheynken in sijnen helen bedde huys ende hof ter Watermolen ghenoemt metten alinghen Rijtecker ende metten cleynen Molenbroec ghenoemt welc erfenis die gheleghen is metter eenre sijden die Ruspecker langs neven des Herenstraet tot des Weelden Hof toe alsoe neven dien hof totter Rijt toe ende voirt beneven Heynen Quedens erve ende voert beneven Willems des Jeghers erve ende beneven Quedens hof ende Belien Snelarts hof was ende Gerrit Smoelners hof tot Lucas erve toe van Beke, alsoe voirt beneven Lucas erve totten Berversdike ende metten Berversdike dan wederom neven dat Groet Molenbroec ende neven die Vloet ende beneven die Watermolen ghelyc als die palen staen ende alsoe voert beneven den Molenwiel ende beneven die Ruspe totter.straten toe daer die Wrijfmolen steet. Ende die voerschreven (Wrijf)molen sal hoer hostad behouden erfeliken mit horen toe behoirten dat is te weten al om die Wrijfmolen also verre als een ieder staen mach als dies noet is die molen te decken ende voert met horen uytganc af ende aen varen des die Molen behoeft. Ende of die voerscreven molen af queem van dien erve ende die Heren daer gheen weder op setten ende wouden soe soude dat Gherits erve wesen ghelyc den anderen.
Voert soe eest vorwerde dat die sluse die boven die Watermolen steet hoer staen d’hebben sal erfliken ghelyc sij daer voertijds te staen plach ende dien waterganc vanden sluse voirt neder tot Heynen Quedens erve toe dat sal Gheryt voirschreven alsoe rumen (?) ende graven (?) dat dat water sijnen ghanc gaen mach ende Gheryt en sal gheen recht hebben aenden voerscreve sluse dat water op of af te laten vanden Vloet. Ende die gheen die dese voirschreven sluse bewaren sullen te tymmeren of wes men deraen behoeft of te doen heeft te graven(?) of dat water op en af te laten vanden oirden weghen die sullen hoer waderinghe hebben boven en beneden op dien voer ghenoemden erve ghelijc alst voertijds plach ende Gheryt sal beneven die Vloet ende dat Molenbroec ene grave hebben sesch voet wijt dat oever daer mede te houden ende dat sal hij erfelicken alsoe houden dat d(aer) gheen scaede over gaen en mach vanden Vloet nae sijnre besten macht of dat over daet van water queem ende die dyec scoerde dat souden die heren voirscreven wederom doen maken ende Gheryt voerscreven aerde te wenich hadde dat aerde mede te houden soe sal Gheryt voirscreven of sijn naecomelinge die erde voirt nemen op des oirdes erve daer hij dien voircrevenen wal of dyec mede houden mach. Ende Gherit voirscreven heeft die vrieheit tot dien voirscreven huus en hof ghelijc als hiernae volgende is: Inden yrsten sinen torf opte pedel te steeken te brucken op dierre hostat voerscreven ghelijc als Gherits vorwerte is dat Gherit of sijn naecomelinge den heyemaet hebben sullen tot behoeff des voirghenoemde goets heide te mayen opten Heren oude Haerde ghelijc als den oirden ende den huese van Ghemert altoes toe behoerende heeft gheweest te weten Haenre Velt of soe waert anders were ghelegen daer binnen den palen van Ghemert ende altoes ter goeden tijt te mayen die voirschreven heide. voert soes al Gherit voirscreven of sijn naecomelinge dat ghebruyc hebben met sinen beesten die hy op dierre hostat voirscreven helt of houden sal daer hij dit voirscreven goet met bedryeft op des oirdens ghemeynt heyde ende weyde gheleghen binnen der heirlicheyt van Ghemert ende van dien voirschreven gode ende sal Gherit voirscreven of sijn naecomelinghe en gheen scattinge nocht bede ghelden den oirden ende Gherit voirscreven ende sijn naecomelinge die dese voirscreven erffenis besitten die sullen anders alle ghebuerlike rechten houden ende doen ghelijc den anderen ghebueren des dorps van Ghemert ende behoudende der kercken van Bakel hore rechten.
Ende uut desen voirghenoemden goede met allen sinen toe behoirten ghelijc alst ghelegen is binnen sinen paelsteden ende met sinen rechten ende uut enen eussel is comen vanden hoeven te Scarpeborchs dat ghelegen is tusschen die overste laeren ende Dirx erve was van Ghemert soe heet Gherit voirscreven gheloeft den voirghenoemden commenduer tot behoef des huus van Ghemert achte mud roggen, vier vate raebsaets, twelf ellen goets vleschens laekens, hondert eyer, sesch maeten boteren, acht jongh hoenre ende acht voder torfs erfliken tsjaers den huse van Ghemert in te vueren vanden Pedel van des huus torf als die droech is ende als dat invueren binnen hare woninge te Ghemert aen Gherit of aen sinen naecomelingen versocht wort van des huus wegen voirschreven ende dat voirschreven laken, eyer, hoenre, boter sal Gherit voirscreven sculdich sijn te betalen jaerlix altoes opten heileghen pynxtdach ende te leveren binnen den huse van Ghemert ende die vier vate saets tot Onser Vrouwenmisse te halfven oechst maent ende wael droech te leveren binnen den heren woninge te Ghemert. Ende die voirscreven acht mud rogghen voirscreven te leveren metten geborder maeten van Ghemert jaerlix altoes op Onser Vrouwen Lichtmisse dach purificatio binnen den heren woninge te Ghemert opten sulre daer Gherit voirscreven dien ghewijst sal worden vanden heren of van hoeren dienren. Ende der oirden sal Gherit voirscreven dit goet weren voir desen voirschreven pacht ende alle arghelist altoes uut ghesceiden. In orconde der waerheit so hebben wij scepen voirschreven onsen zieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegheven in den jare ons Heren duesent vyrhondert ende soeven opten heileghen Pinxt avont.

Donwload