1414 juli 13, AKDOG 663, regest 173, afschrift CvB

Archief CvB 430 f29v; afschrift van AKDOG 663, regest 173, dd 13-7-1414
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een akker behorend tot het goed Groenendaal op de Oudestraat aan Johan Gevartszoon van Strijbosch

Wy Dierck vanden Bleke, Ansem Goessenssn, Korstiaen vande Mortel, Aert Gheebensoenssn, Wynric Geretssoen, Henric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve, dat voer ons is coemen heer Dierck van Betgenhuijsen, commendeur tot Gemert tot dier tyt ende heeft vuijtgegeven ende erffelyc verpacht met raede syns overste den eerweerdigen heer IJwaen lantcommendeur der Ballyen vande Biessen van Cortenbach, ende heer des dorps van Gemert ende met raede der broederen des huijs van Gemert eenen sekeren man Johan Ghevartssoen was van Strybosch, eenen acker lants , die coemen is vande hoeve ten Gruenendael, die gelegen is tot Gemert tot eenre stede heijt op die Auwe straet voer aen beneven die straet alsoe omme beneven Henrick Snyders erve was, Heyne Aertssoens erve, Melis erve van den Hoernic, Willem Kaerlis erve, al tot des heeren straet toe, daer wederomme beneven Peter Claussoens erve, weder tot de Aude straet toe, gelyc als desen voersz acker landts gelegen is binne syne paelsteden, ende met alle syne toebehoeren, daer vuijt heeft Johan vrsz geloeft den voergenoemden commendeur voer hem selven ende voer syne naecoemelinge driedehalff mud rogs tot behoeff des huijs van Gemert erffelycke ende jaerlycx te betaelen altoes op Onser Vrouwen Lichtmisdach purificatio, ende te leveren metter geboeden maeten van Gemert opten heeren choeren sulre des huijs van Gemert, ende die voergenuemde commendeur heeft Johan geloeft dat vrsz erve te weren erffelycken van des huijs wegen van Gemert als voer desen voergenuemden erffpacht. Alle argelist altoes vuytgescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende verthien, op sinte Margrieten dach.

Download