1415 febr 9, AKDOG 686, regest 174

AKDOG 686, regest 174, dd 9-2-1415
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Vloetakker behorende tot het goed Ter Watermolen aan Henric die Molner geheten Bloyman

Wi Korstiaen vanden Mortel, Dirc vanden Bleec, Ansem Goesenssoen, Wijnric Gheritssoen, Gherit Fienzoen, Heynric Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat voir ons is comen Heynrick de Molner dye men heit Bloyman ende heeft ontfangen vanden erbaren eirwerdigen here, heir Ywaan van Cortenbach lantcommendeur der balyen vande Byssen, Eyn overste des huus van Ghemert ende des dorps, eenen acker lands heit die Vloetacker, ende is comen vander hoeven ter Watermolen, ende is gelegen metter eenre siden beneven Spierincx erve van Gemert, ende Willem Wyncenssoens, dander side is ghelegen beneven Dircx ende Johans erve van Striebosch, metten enen eynde aen des heeren straat, ende uut desen voirgenaamden erve heet Heynric voerscr gheloeft den voirgenaamden lantcommendeur in urber ende tot behoef des huus van Ghemert toebehoerende den Duytschen Orden eyn mander roggen tsjaars erfeliken daer uut te ghelden, ende jaarlix te betalen altoes op onser vrouwen lichtmissedach, ende te leveren metter gheborden maate van Ghemert binnen der heeren woninge te Ghemert opten dien sulre uut desen voergescreven ecker. Ende die vrsz lantcommendeur heet Heynric geloeft dien ecker te weren voir dat erfmander rogs. In orconde der waerheyt soe hebben wij scepen voersz onsen zieghel ons ghemeyns scependoms van Ghemert aan desen brieff gehangen ende ghegeven inden jare ons heren dusent virhondert ende vijftijn, neghen daghen in februarius.

Op de achterzijde staat:
Heynrick Bloyman enen malder rogghe van eynen acker heythen den Vloytacker ende is komen vanden hoven ter Watermolen.

In archief CvB 430 f30 is een afschrift van AKDOG 686, opgenomen.
De tekst wijkt nauwelijks af.
Transcriptie Jan Timmers

Wy Korstiaen vanden Mortel, Dirck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Wijnric Geretssoen, Geret Fyensoen, Henrick Queden ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen opene brieve dat voer ons is coemen Henrick die Moler die men heyt Bloyman ende heeft ontfangen vanden eerbaeren eerweerdighen heer, heer Ywaen van Cortenbach lantcommendeur der balyen vande Biessen een overste des huijs van Gemert ende des dorps, eenen acker lants die Vloetecker, ende is coemen vander hoeven ter Watermoelen, ende is gelegen metter eenre syde beneven Spierincx erve van Gemert, ende Willem Wyntkenssoens, dander syde is gelegen beneven Diercx ende Johans erve van Strybosch, metter eenre eynde aen des heeren straet, ende uut desen voergenuemden erve heeft Henrick voersz geloeft den voirgenuemden lantcommendeur in urber ende tot behoeff des huijs van Gemert thoebehoerende den Duijtschen Oerden een malder roggen tsjaers erffelycke daer vuijt te gelden, ende jaerlycx te betaelen altoes op onsen vrouwen lichtmissedach, ende te leveren metter geboeden maete van Gemert binnen der heeren woeninge van Gemert opten choeren sulre vuyt desen voergescreven ecker. Ende die vrsz lantcommendeur heeft Henrick geloeft dien ecker te weren voer dat erffmalder rogge. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brieff gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duijsent vierhondert ende vyfthien, negen dagen in februario.

Download