1409 mrt 4, AKDOG 764, regest 157

KADO inv nr 764, regest 157, 4 maart 1409
Transcriptie Jan Timmers

Joirden van Sweinsberge en zijn vrouw Margriet verkopen de hofstad De Nieuwenhof met delen van Roeyken akker en de visweyer aan Willem Walraven

Wij Korstiaen van de Mortel, Diric van den Bleke, Ansem Goesenszoen, Wynric Gheritszoen, Gherit Fyenzoen, Heynric Queden ende Johan Karrel, scepenen in Ghemert tueghen in desen opene brieve dat voir comen sijn Joirden van Sweinsberge ende Margriet sijn wijf met haeren momber die hoir metten vonnis ende met recht ghegeven was ende hebben samenderhant vercocht Willem Walraven doe hij in sine weduwe stoel sat inden yrsten Joirdens ghedeelt ende Margriete sijns wijfs heit die hofstat of de nuwenhof ende haar ghedeelt inden beemt ende hair ghedeelt in den Roeycken ecker ende hair ghedeelt in enen ecker heyt die visch wyeder ghelyc als dese voirscr. erffenisse ghelegen is in Luken Petersvelt was ende binnen sinen veirghenoten d’heeft Joirden ende Margriet ende hoerder momber halmeliken op vertegen met handen ende met monde tot Willems behoef voirschr. Voirts soe kennen ende lyen Joirden ende Margriet voirsz. dat hen Willem dat ghelt woel betaelt heet ende hy dat erve om recht voirt mere soe heeft Joirden ene Margriet met haeren momber voirsch Willem gheloeft op hen ende op hoir goet dat voirsch erve te weren ende alle voircommer af te doen vut ghesceiden des heren tyns vanden gronde lijc als si seden alle arghelist vut ghesceide In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirsch onsen sieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegheven inden jaire ons heren dusent vyrhondert ende neghen vier daghe in martius.

Download