KADOG inv nr 669, regest 125

KADOG inv nr 669, regest 125 dd 14-2-1404
Kopie in: CvB 430, folio 9
Transcriptie Jan Timmers

Maes die Scriver, zoon van Maes van Haselbosch, krijgt in erfpacht de halve hoeve Haselbosch in De Mortel met het erf Die Vlaesch, de halve Kiezelbeemd en een eeuwsel in de Peel, allemaal nader omschreven, tegen een erfpacht in natura. Maes mag turf steken en krijgt ook een heimaat op de gemeint van de Orde. Maes zal een nieuw huis bouwen, want de oude hoeve Haeselbosch is afgebrand.

Wy, Kerstiaen vanden Mortel, Dirc vanden Bleke, Ansem Goessens zoen, Gherit Fien zoen, Wijnric Gherits zoen, Heynric Queden ende Johan Karrel, scepenen in Ghemert, tueghen in desen opene brieve dat wy verstaen ende ghehoert hebben van onsen Eirwerdygen here Heren Reynart van Huesen, lantcommender deser Balyen vanden Byssen Duytschen Oirdens, eyn overste des huus van Ghemert tot dyerre tyt, ende heeft uutghegegeven ende erflic verpacht met rade der brueders des huus van Ghemert enen goeden zekeren man, Maes gheheiten die Scriver Maes zoen was van Haeselbosch, Eynsdeels der hoeven van Haeselbosch, ackerlant, heide ende weide of beemde, ghelijc als hier nae ghescreven staet.
Inden yrste die half hostat metten erve dat dertoe behorende is, dat ghenoempt is te Haeselbosch ende ghelegen is aenden Mortel van des heren straet after beneven Johans schuyr van Haeselbosch, alsoe voirt beneven sinen dyec ende alsoe voirt beneven Johans erve totter Craenenbraeken toe, ende voirt beneven erve heit Musscheberch ende neven erve gehoert totter goede te Scherpenberchs totter Mortelschen strate toe, alsoe weder omme beneven die strate tot Margrieten Claus dochter erve toe, ende voirt beneven Kathelinen Ansems kynderen ende Johan Fissien neefs erve, voirt weder omme beneven den Hovelschen Campen weder tot des heren straet toe. Item voirt eyn erffenis heit Die Vlaesch ende is ghelegen metten eenre side ende metten enen eynde beneven Heynric erve van Weert, dander side beneven dat waterlaet dat neven den Aerle leet, dander eynde aen Johan Spruuts erve ende Heynnen kijnderen erve van Wel, item voirt dat half heit velt ende is ghelegen deen side beneven Johans erve van Haeselbosch, dander side beneven eyn waterlaet heit die Hovelsche grave, ende Heynrics erve van Weert heit die Vlaesch; item voirt den halfven Kyevelbeemt dat eynde ter molenwart tusschen den nuwen grave ende Gherit Fien soens erve ende Jans erve van Haeselbosch; item dat eussel dat beneven den pedel leet metten eenre siden dander side beneven beneven Goesen Knoden erve Dirx erve was van Ghemert deen eynde aen die Laeren dander eynde aen Gheverts erve was van Striebosch, ghelyc als alle dese voirghenoemden erffenisse ghelegen is binnen horen paelsteden ende met alle hore toebehoirten ende rechten, heeft Maes voirscr gheloeft den voirgenoemden lantcommender tot behoef des huus van Ghemert drie mud rogge, twee mud haveren, eyn vaet ruebsaets tsaers erfliken te betalen jaerlix altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatio, ende daer toe sesch ellen vlaschens lakens vyeftich eyer, drie maeten boteren, ende vier voerder torfs den huse van Ghemert, des jaers in te vueren vanden pedel van haeren torf als die droech is ende desen pacht te leveren opten huse van Ghemert opten coren sulre ende dat voirscr laken, eyer ende boter te betalen opten heylegen pinxterdach opten huse van Ghemert, ende Maes heet met desen voirgenoemde goede die vrieheit ghelijc als hier nae ghescreven steit. Inden yrsten sinen torf te steken opten pedel die hy of sijn naecomelinge orbeiden sullen op dien gode ende den heyemaet op des oirdens aude harde Haenrevelt of waert gheleghen is binnen den palen van Ghemert; ende voert die beesten die Maes op dat goet helt of yement van synre wegen die sullen des oirdens ghemeynt heide ende weide ghebrueken ende besigen erfliken ende daer en gheen scattinge noch bede of enighen onraet af te ghelden ende Maes of sijn naecomelinge sullen alle gheburliken rechten houden en doen van desen goede voirscr ende want dit voirscr goet verbrant was ende onbe tymmert lach soe heet Maes voirscr gheloeft voir hem ende voir sijn naecomelinge dit voirscr goet te betymmeren alsoe veel husingen die waert sijn veertich gulden. Ende die husinge bouweliken te houden ende der mede is dit goet veronderpant ende die voirgenoemde lantcommender sal Maes of sinen naecomlingen dit voirgenoemde goet erfliken werd als voir den voirscr pacht, alle arghelist altoes uut ghesceiden in orconde der waerheit soe hebben wij scepenen voirscr onsen zieghel ons ghemeyns scepestoels van Ghemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jare ons heren dusent vyrhondert ende vier viertyn daghe in februarie