1417 oct 23, AKDOG 693, regest 181, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f71, f71v; van AKDOG 693, regest 181, dd 23-10-1417
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door de Duitse Orde aan Lambrecht Dirks van Grotel van huis en hof aan De Beek, voorheen eigendom van Hadewich Willekens en haar neef Johan Wolf

Wy Deryck vanden Bleeck, Ansem Gossens zoen, Wijnrick Gerits zoen, Bernijre Willems zoen, Melis Melis zoen, Henrick Queden ende Johan Karle, scepen in Gemert tuijgen in desen opene brieve dat voer ons is commen heer Johan Clot commenduer tot Gemert in dier tyt ende heeft mit raede zyns overste des eerwerdighen heer Ywaen van Cortenbach lantcommenduer inder Balleyen vanden Biessen ende heere tot Gemert vuytfgegeven ende erffelyck verpacht Lambrech Derycx natuerlycke zoen was van Grootel, huys ende hoff dat Hadegen Willekens was, ende Johan Wolfs was haers neffen, dat ghelegen is aen die Beck met einder syden beneven Johan Schnyders kynder erff, dander syde beneven Willem Heynen zoens erff, ende Johans erve van Bonne metten eenen eynde aen des heeren straet, dander eynde an de steghe neven dat Goerswinckel, ende vuijt desen vrsz huys ende hoff ende erve mit allen synen thoebehoerten heft Lambrecht voersz den voergen commenduer gheloeft sesthien vaet roggen erffelyck te gelden in orber ende tot behoeff des huys van Gemert, die sal Lambrecht voersz jaerlycx gelden ende betalen den huyse van Gemert ende schuldich syn te leveren op hueren coeren sulder metter geboeder maeten van Gemert, ende dat huijs van Gemert sal Lambrecht dit voersz erve weren voer die sesthien vat erfroggen. Alle argelist altoes vuytghescheyden. In orkonde der waerheyt soe hebben wij schepen coersz onsen segel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief ghehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende seventhien op sunte Severynsdagh.

Download