1416 aug 1, AKDOG 675, regest 178, afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f65v,f66 van AKDOG 675, regest 178, dd 1-8-1416
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van een deel van de Maasbeemd aan Dirk Timmerman geheten van Borlaar.

Wij Dierck vanden Bleeck, Ansem Goessenssoen, Bernier Willemssoen, Melis Melissoen van der Hofstadt, Wynric Gheretssn, Henrick Queden ende Johan Karrel, scepen in Gemert tueghen in desen opene brieve, dat voer ons is commen heer Jan Clot commenduer tot Gemert tot diere tyt, ende heeft vuytghegeven ende erffelycken verpacht met rade syns overste den eerwerdeghen heer IJwaen van Cortenbach, lantcommenduer der balyen van den Byessen ende een heer des dorps van Gemert, ende met rade der brueders des huys van Gemert voorscreven, Eenen goeden sekeren man Dierck Timmerman die men heit van Borlare eenen buenre beempts ghelegen tot eenre stede heyt in Maesbeempt metten eenen eynde aen Dierx erve voersz alsoe voert beneven des ordens erve deen syde ende metten eenen eynde, dander syde beneven Gerit Ruelkenssoens erve, ende vuyt desen vrsz erve heet Dierck voerscreven gheloeft voer hem ende voer syn erfgenaemen den voergenoemden commenduer tot behoef des huys van Gemert twentich loepen haveren ende die heet Dierck gheloeft erffelycken te betaelen den huyse van Gemert ende alle jaer te leveren op onser vrouwen lichtmisdach purificatio op des huys choeren sulre te Gemert, metter gheboeder maeten ende dat huys van Gemert sal Diercken vrsz dit erve weren erffelycken, als voer die twentich loepen haveren. Alle argelist altoes vuytghescheyden. In oirconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons gemeyns scepenstoels van Gemert aen desen brief ghehangen ende ghegeven inden jaer ons heeren duysent vierhondert ende sesthien op sunte Peters dach ad vincula.

Download