1411 jan 5, AKDOG 17, regest 163

AKDOG inv nr 17, regest 163, dd 1411 januari 5
UIT: J.C.A.Hezenmans; De Commanderij der Duitse Orde te Vucht, met een aanhangsel over die te Gemert; ‘s-Hertogenbosch 1887, blz 104-105

Hertog Antoni van Brabant gelast onderzoek naar het geschil over de Peelgronden.

Anthonis bider gracien Godts hertoge van Lotheringe, van Brabant ende van Limburch, Marcgrave des Heylich Rijcx,onsen drossert van Brabant ende allen ambtslieden onser meyeryen vanden Bosch daer dese onsen tegenwoirdigen brieven komen sullen, saluut.
Ons hebben getoont onse welgeminde ende eerwerdige in Gode, die commandeur ende broeders des Duytschen ordens vanden Biessen in onser stadt van Tricht, hoedat sij grootelicx alsoo sij seggen vercort werden aen haer heerlicheyt die sij hebben inden dorpe van Gemert, van onsen ondersaten ende gemeynten ons dorps van Bakel, meynende dat dieselve onse ondersaten ende gemeynte verder over hen aengetast hebben dan die oude caerten innehouden, die sij van hertogen Jans tijden saliger gedenckenisse hebben, welcke caerten die palinge ons dorps van Bakel voirs. ende die heerlicheyt van Gemert claerlic onderscheyden; ons ootmoedelyck biddende dat wij se in haer heerlicheyt ende rechten beschermen ende behouden willen. Soo ist dat wij tot haer beden geneygt ende om der goeden gunsten wille die wij totten voirs. ordenen hebben u ontbieden, ende bevelen ernstelyck ende elken van u die des versocht sal werden, dat gij oft saecke ware dat die voirs. commandeur ende broederen der Duytschen orden met goeder waerheyt bij gebrengen connen dat ons voirs. ondersaten verder in den voirs. stucken overgetast hebben dan die voirs. oude caerten begrijpen, dat gij die selve onse ondersaten daertoe houdt ende dwingt met lijve ende met goede, dat sij bij denselven caerten blijven ende daerover niet en tasten ende den voirs. commandeur ende broederen ende haren ondersaten laten gebruyken peyselyck ende vredelyck, soo verre men ter waerheyt vint dat onse ondersaten voirs. boven die voirs. oude caerten overtast mogen hebben, hen altijd afdoende alle kracht ende gewaut also daertoe behoert, des niet latende alsoe lief als gij ons hebt, want wij dat alsoo gedaen willen hebben, behoudelyck iegelyck sijn recht.
Gegeven in onser stadt van Tricht, vijf dagen in januario int jaer ons Heeren 1411.

Download