1422 febr 6, AKDOG 690, regest 197, afschrift CvB

Archief CvB 430 f46,f46v; afschrift van AKDOG 690, regest 197, dd 6-2-1422
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht door Dirk van Geldrop van de helft van de Scherpakker, een akker op de Kranebraken en een stuk beemd achter de Rul aan Johan Jan Loyenneef

Wij Ansem Goessenssoen, Jan Geretssoen, Melis vander Hostadt, Wynric Geretssoen, Ansem vander Heelderdonck, Willem Willem Bernierssoen, ende Maes Maessoen van Haselbossche scepen in Gemert doen condt een yegelyck dat voer ons is coemen, heer Dierck van Geldrop, priester, ende heeft wettelycken ende erffelycken verpacht Johan Jan Loyen Neefs soen, die helft van eenen ecker geheyten die Scherpecker, welck heele ecker geleghen is met beyden syden beneven des heeren straete ende metten eenen eynde aen erffenis Aert Loyensoens. Item noch een helft van eenen stuck lants geleghen onder die helft geheyten die Craenenbraken, met beyden syden neven erffenisse der heeren van Gemert. Item noch die helft van eenen cleynen ackerken gelegen boven aen die Craenenbraken metter eenre syden neven erffenisse Ansem Goessenssoen ende metten andere syden neven erffenis Ansem vander Heelderdonck ende met beyden eynden aen erffenisse Aerts Loyensoens voerscreven datter heeren te wesen plach. Ende noch voert eenen plack beempts gelegen after die Rulle metter eenre syden neven erffenisse geheyten die Rulle ende metter ander syde neven erffenis Voerdermans kynderen ende metten eenen eynde aen dat cleyn euselken datter heeren te wesen plach als hij seyde, met allen synen toebehoerten in die dingbanc van Gemert, te weten omme drie malder rogs jaerlycx ende erffelycxs pachs der maeten van Gemert alle jaeren op onser vrouwen lichtmisdach den voersz verpechter vanden voersz pechter te gelden erffelycks ende te betaelen tot Gemert opten huyse opten choeren sulre te custen ende te leveren. Ende heer Dierck voerscreven heeft geloeft op hem ende op allen syn goeden vrsz Jan pechter dese voerscreven erffenisse die hy hem verpacht heeft als voerscreven is met allen synen toebehoerten over den erfpacht voersz te weren als men erve voer erfpacht schuldich is te weren ende allen voercoemmer van synentwegen daer in wesende af te doen, vuytgenoemen den pacht voersz den selven Jan pechter altemael aff te doen, ende Jan pechter vrsz heeft weder geloeft als principael schulder den voersz heeren Dierck verpechter desen voerscreven erfpacht vuyt desen voerscreven onderpanden, gelyck hy hem die verpacht heeft als voerscreven is met allen hoeren toebehoerten te gelden erffelycken ende te betaelen ende te leveren in alder maeten gelyck voercreven is. Bezegelt metten gemeynen zegel ons scependomps van Gemert. Inden jaer ons heeren duyssent vierhondert twintich ende twe, opten iersten vrydach nae onser vrouwen dach purificatio.

Download