1410 mrt 3, AKDOG 683, regest 161, afschrift CvB

Archief CvB 430 f41v; afschrift van AKDOG 683, regest 161, dd 3-3-1410
Transcriptie Jan Timmers

Uitgifte in erfpacht van de Looheide bij de Mortel behorend tot het goed Scherpenberg aan Korstiaan van de Mortel zoon van Aart Ghiben.

Wij Korstiaen vanden Mortel, Dierck vanden Bleecke, Ansem Goessenssoen, Geret Fijen soen, Henric Queden, ende Johan Karrel scepen in Gemert tuegen in desen openen brieve dat voer ons is coemen broeder Joest van Middelborch priester bewaerer des huys van Gemert tot diere tijt ende hadde met wille syns overste heer Reynarts van Huesen lantcommendeur vanden Biessen ende met raede der brueders des huijs van Gemert vuytgegeven ende erffelyck verpacht eenen goeden sekeren man Korstiaen vanden Mortel die Aert Ghebensoenssoen was een erffenisse heyt die Loeheide, die vande hoeve te Scherpenberchs coemen is, ende is gelegen byden Mortel metten eenre syden ende metten eenen eynde neven Korstiaens erve voerscreven dander syde beneven Metten kynder erve vander Oesterbraken metten anderen eynde aen Johan Spruyts erve was, ende vuyt desen voersz erve heeft Korstiaen vrsz geloeft heeren Joesten voerscreven in urber ende tot behoef des huys van Gemert thoebehoerende den Duytschen Oerden elff loepen roggen tsjaers die Korstiaen voersz geloeft heeft erffelycken te betaelen ende te leveren binnen der heeren hoff te Gemert op horen sulre die Korstiaen voersz off syn naecoemelinghe gewijst sal worden vanden genen die dat vorsz huijs bewaeren oft bewoenen sullen ende te leveren metter geboeder maeten van Gemert jaerlycxs altoes op onser liever vrouwen dach purificatio te lichtmisse, ende omme des huijse van Gemert syns erfpachs te vaster ende te sekerder te wesen van Korstiaen voersz of van synen erfgenaemen, soe heeft hy den oerden tot eenen erffelycken onderpandt geset eenen halven boenre heyden, die beneven die Loeheiden gelegen is met eenre syde, dander syde beneven Ansems erve van Scherpenberch, dat onderpandt heet Korstiaen den Oerden geloeft te weren ende allen voercommer af te doen, vuytgescheyden des heeren chijns vanden gronde, ende daer voer goet ende wael doegende te maeken op hem ende op syn goet. Alle ergelist off nijevonde altoes vuytgescheyden. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voersz onsen zegel ons gemeyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende gegeven inden jaer ons heeren duijsent vierhondert ende thiene drie daegen in Martio.

Download